Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, hierna te noemen 'Afnemer',  zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen en offertes

Elke door Cynerpro uitgebrachte aanbieding of offerte is  vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Cynerpro heeft het recht een offerte binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van acceptatie van de offerte in te trekken. Cynerpro heeft ten allen tijde het recht haar dienstverlening te wijzigen en goederen, specificaties en gebruiksaanwijzingen te veranderen teneinde deze te verbeteren of te voldoen aan de toepasselijke normen en overheidsvoorschriften. Door Cynerpro verstrekte illustraties, catalogi, gedrukte informatie, kleuren, tekeningen, afmetingen, opgaven van gewicht en maten, enz. zijn uitsluitend bedoeld om een algemeen idee te geven van de goederen waarop zij betrekking hebben; zij vormen slechts een benadering en zijn niet bindend.

3.Prijs

Cynerpro zal de diensten en goederen op overeengekomen wijze in rekening brengen. De overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.  Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - is Cynerpro gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Cynerpro heeft de mogelijkheid om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Indien zich na de datum waarop de overeenkomst is aangegaan omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot een wijziging in de prijzen van de dienstverlening en/of de goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijziging van de grondstofprijzen, loonsverhoging, wijziging tot wettelijke instanties van lasten, heffingen en belastingen en/of rechten inzake de te leveren goederen en/of diensten, heeft Cynerpro het recht de prijzen aan te passen. De vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de vermelde hoeveelheden en zijn exclusieve verpakking.

Voor bestellingen onder 250,00 Euro (ex BTW), wordt 15,00 Euro doorbelast voor administratieve verwerking.

4.BTW

In de prijzen door Cynerpro NV opgegeven is de BTW niet inbegrepen.

5.Levering

De termijnen voor het verrichten van diensten of leveren van goederen gelden niet als een fatale termijn. De opgegeven termijn voor (oplevering) van te verrichten diensten, verzending van de goederen en/of oplevering van installatiediensten dienen slechts als schatting te worden beschouwd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen af fabriek (ex works) Cynerpro (Incoterms 2000). De goederen kunnen, tegen betaling, in opdracht en voor risico van de afnemer getransporteerd worden naar een door de afnemer aangegeven bestemming (levering CPT, Incoterms 2000). Het risico voor verlies of schade gaat vanaf het tijdstip van levering over op Afnemer, ook indien de eigendom van goederen nog niet is overgegaan. Indien de verkochte goederen tevens door of namens Cynerpro dienen te worden geïnstalleerd, gaat het risico van het geïnstalleerde als de nog niet geïnstalleerde goederen bij aankomst op de vestiging of het bouwterrein van Afnemer op Afnemer over, tenzij is overeengekomen dat het risico eerder zal overgaan. Indien oplevering van de diensten en/of levering van de goederen niet tijdig geschiedt, dient Cynerpro formeel schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijk aanvullende termijn te worden gegund om haar verplichting alsnog na te komen. Indien de termijn voor uitstel wordt overschreden heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen diensten zijn verleend of goederen zijn geleverd. Cynerpro is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van niet tijdige levering van goederen of uitvoering van diensten. Cynerpro heeft het recht de verkochte goederen in deellevering te leveren. Indien de goederen in deelleveringen worden geleverd, heeft Cynerpro het recht Afnemer afzonderlijk te factureren voor de deelleveringen en heeft Afnemer de verplichting de facturen te voldoen alsof sprake is van afzonderlijke overeenkomsten. Cynerpro heeft het recht 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid, of in geval van op specificatie vervaardigde producten 20% meer of minder te leveren en conform die hoeveelheid te factureren. De kleur van de goederen kan binnen redelijke mate variëren. Afnemer is verplicht de goederen af te nemen en, indien is overeengekomen dat Cynerpro tevens werkzaamheden zal verrichten, Cynerpro daartoe alle gelegenheid te geven en medewerking te verlenen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Afnemer de goederen terstond bij Cynerpro af te nemen of te doen afnemen indien Cynerpro Afnemer in kennis stelt dat de goederen gereed zijn voor afname. Indien Afnemer de goederen niet terstond afneemt of nalatig is bij het verstrekken van de noodzakelijke gegevens of aanwijzingen voor levering, ongeacht de reden daarvoor, zullen de goederen voor risico van Afnemer worden opgeslagen. Afnemer dient Cynerpro in dit geval alle bijkomende leverings-, opslag- en verzekeringskosten en andere gemaakte kosten, alsmede alle eventueel geleden schade wegens een dergelijke nalatigheid of weigering te vergoeden.

6.Verpakkingen

Alle retourneerbare verpakkingen, kisten, pallets en andere containers en emballage ten behoeve van de goederen blijven eigendom van Cynerpro en dienen voor rekening van Afnemer te worden geretourneerd, tenzij Cynerpro anders aangeeft. Cynerpro zal de Afnemer ten tijde van de levering geldende prijs van de emballage in rekening brengen indien deze niet binnen drie maanden na verzending aan de Afnemer naar Cynerpro is geretourneerd.

 

7.Haspelclausule

Voor kunststofbuizen geleverd op haspels is de volgende regeling van toepassing: Cynerpro levert kunststofbuizen op metalen haspels waarvoor haspelhuur berekend wordt. De haspels worden gedurende 12 maanden na levering gratis ter beschikking gesteld, daarna wordt voor het in bruikleen hebben van de haspel, huur, gefactureerd aan 55,00 Euro per maand, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. De huur wordt berekend per volle maand, ook voor de maand waarin de haspel leeggemeld wordt. Indien de haspel onherstelbaar of niet binnen 27 maanden na levering teruggemeld wordt, wordt de volledige waarde van de haspel aan de Afnemer gefactureerd. Reparatiekosten van herstelbare schades aan haspels worden gefactureerd aan de afnemer. De hoogte van de diverse posten is afhankelijk van de leverancier van de haspel en het type haspel dat geleverd is. Indien een haspel onherstelbaar beschadigd opgehaald wordt, wordt de volledige waarde van de haspel aan de Afnemer gefactureerd. Haspels dienen leeggemeld te worden aan Cynerpro onder vermelding van het haspelnummer, het haspeltype, de naam van de haspelfabrikant, de contactpersoon en telefoonnummer van de afnemer en de locatie waar de haspels zich bevinden. Cynerpro zal zorg dragen dat de haspels binnen redelijke termijn worden opgehaald. De Afnemer is verantwoordelijk voor het laden van de lege haspels.

8.Reclamatie

Bij ontvangst van de goederen en/of diensten dient de Afnemer de goederen en diensten te controleren op gebreken en onvolkomenheden en zich ervan te verzekeren dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zullen worden gebruikt en dat het resultaat van de diensten overeenstemt met het in de desbetreffende overeenkomst vermelde doel. Ingeval de Afnemer de goederen op welke wijze dan ook installeert voordat de bovengenoemde controles zijn uitgevoerd, geschiedt dit voor Afnemers op eigen risico. Zichtbare gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na de datum van ontvangst van de goederen op de vestiging of het bouwterrein van de Afnemer of de datum van oplevering van diensten schriftelijk aan Cynerpro te worden meegedeeld. Gebreken die bij ontvangst onzichtbaar zijn, met inbegrip van gebreken die door middel van de voornoemde controles aantoonbaar of redelijkerwijze aannemelijk zijn voordat de goederen worden geïnstalleerd, dienen binnen twee (2) werkdagen na vaststelling daarvan, of binnen twee (2) werkdagen nadat de Afnemer deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken, aan Cynerpro te worden meegedeeld. Voor zover Cynerpro tekeningen of berekeningen heeft vervaardigd voor de Afnemer dient de Afnemer dergelijke tekeningen of berekeningen zorgvuldig te controleren op onnauwkeurigheden. Na goedkeuring van dergelijke tekeningen en/of berekeningen door Afnemer, is Cynerpro niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enige onnauwkeurigheid in de tekening of berekeningen. Indien Afnemer de tekening of berekening niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst heeft afgekeurd, wordt geacht deze te hebben goedgekeurd. Indien een klacht terecht is, dient Cynerpro slechts de onvolkomen diensten opnieuw uit te voeren of de defecte goederen te herstellen of te vervangen. Indien Cynerpro alsdan van mening is dat niet van haar kan worden gevergd dat zij dergelijke diensten opnieuw uitvoert of de goederen vervangt of herstelt, of indien hernieuwde uitvoering van de diensten of vervanging of herstel van de goederen onmogelijk is, zal Cynerpro de ontvangen prijs voor de desbetreffende diensten of goederen aan Afnemer crediteren. Cynerpro is nimmer verplicht tot herstel of vervanging indien schade het gevolg is van normale slijtage of van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan Afnemer. Ook indien Afnemer tijdig reclameert blijft hij verplicht tot betaling en ontvangst van alle geplaatste orders. Het is Afnemer niet toegestaan een of meer van zijn verplichtingen jegens Cynerpro op te schorten. Retournering van producten aan Cynerpro vereist haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring en instructies. Het recht op reclame uit welke hoofde dan ook vervalt bij het eerste van de volgende tijdstippen: bij niet tijdige melding van het gebrek of schade, of een jaar na levering, tenzij een ander termijn is overeengekomen.

9.Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle aan Afnemer geleverde of te leveren goederen berust bij Cynerpro totdat Cynerpro volledige betaling heeft ontvangen van de koopprijs voor de goederen, van de vergoeding voor verrichtte werkzaamheden ten behoeve van enige koopovereenkomst met Afnemer en van andere kosten of schade die het gevolg is van schending van een dergelijke koopovereenkomst door Afnemer. Zolang de eigendom van de goederen bij Cynerpro berust, dient Afnemer de goederen van Cynerpro gescheiden van andere goederen en op zodanige wijze op te slaan dat ten alle tijde duidelijk blijkt dat de eigendom van de goederen bij Cynerpro berust. Alle door Cynerpro voor het terugnemen van de goederen gemaakte kosten zijn voor rekening van Afnemer. Zolang de eigendom van de goederen bij Cynerpro berust, heeft de Afnemer die de goederen in zijn bezit heeft het recht in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten in de goederen te handelen en deze daadwerkelijk te leveren. Echter op Cynerpro eerste verzoek daartoe dient Afnemer namens Cynerpro een stil pandrecht te vestigen op de te ontvangen opbrengst uit de verkoop van dergelijke goederen. Afnemer dient goederen waarvan de eigendom bij Cynerpro berust te verzekeren tegen alle gewoonlijk verzekerde risico's. De Afnemer dient Cynerpro als verzekerde of medeverzekerde te vermelden. Indien het eigendom niet langer bij Cynerpro berust, door zaaksvorming of anderszins, dient Afnemer vooraf namens Cynerpro een stil pandrecht te vestigen.

10.Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van alle begrotingen, programmatuur, tekeningen, specificaties en andere informatie (in de breedste zin des woords) die door of namens Cynerpro worden geleverd blijven bij Cynerpro berusten. Het is de Afnemer niet toegestaan dergelijke begrotingen, programmatuur , tekeningen, specificaties en andere informatie en kennis van Cynerpro te verveelvoudigen. De Afnemer dient de van Cynerpro ontvangen kennis en informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en dergelijke informatie en kennis niet zonder Cynerpro schriftelijke toestemming aan derden bekend te maken noch voor andere doeleinden te gebruiken dan uitdrukkelijk is vermeld in of voortvloeit uit de desbetreffende overeenkomst. Het is afnemer niet toegestaan tekeningen, programmatuur, prototypes, mallen, gereedschappen, enz. welke al of niet in samenwerking met Afnemer of op haar kosten zijn vervaardigd, noch de daarmee vervaardigde goederen te verveelvoudigen of te gebruiken op een andere wijze dan uitdrukkelijk in de desbetreffende overeenkomst is vermeld, tenzij Cynerpro hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Mallen, gereedschappen, enz. blijven de eigendom van Cynerpro, zelfs indien Afnemer opdracht heeft gegeven voor hun vervaardiging of de kosten voor zijn rekening komen. Indien de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geeft of kan geven tot intellectuele eigendomsrechten, blijven dergelijke rechten bij Cynerpro berusten en zullen voor zover nodig aan Cynerpro worden overgedragen. Afnemer dient in geen geval te trachten dergelijke rechten te deponeren of anderszins te verwerven. Afnemer dient Cynerpro schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, de levering of het gebruik van een goed of aangenomen werk overeenkomstig de specificaties van Afnemer. De voornoemde schadeloosstelling is tevens van toepassing indien Cynerpro op aanwijzing van Afnemer wijzigingen in een bestaand goed of werk dient aan te brengen. Verstrekte informatie (waaronder kennis) in verband met de verleende diensten en geleverde goederen en het onderhoud daarvan zijn en blijven eigendom van Cynerpro, uitgezonderd indien zij dienen als gebruiksaanwijzing of voor reclame doeleinden of van rechtswege deel gaan vormen van het publieke domein; zij mogen niet zonder Cynerpro voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt, verveelvoudigd, overgedragen of bekendgemaakt. Afnemer dient in het bijzonder vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot informatie (waaronder kennis) die tijdens of in verband met de overeenkomst door Cynerpro is bekendgemaakt en mag dergelijke informatie niet onthullen, openbaar maken of gebruiken voor het verlenen van diensten aan derden, tenzij Cynerpro hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

11.Aansprakelijkheid

Cynerpro’s aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming met betrekking tot een of meer van haar verplichtingen of onrechtmatige daad is beperkt tot de in artikel 'reclamatie' vermelde verplichtingen. Cynerpro is niet aansprakelijk voor gevolgschade met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens niet tijdige levering, schade aan andere goederen van Afnemer of een derde, schade wegens het onjuist of ongeoorloofd gebruik van de diensten of goederen door Afnemer, omzetverlies, winstderving of schade door onwerkzaamheid van de apparatuur, noch voor schade wegens onjuiste en/of onvolledige informatie van Afnemer. De in deze algemene voorwaarden voor dienstverlening en verkoop opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatigheid van Cynerpro of haar bestuurders. Ingeval Cynerpro werkzaamheden (tevens) toezicht omvatten, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Dienstverlening en Verkoop van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Cynerpro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij het houden van toezicht of nalatigheid of omissie van de toezichthouder. Elke vordering tot schadevergoeding wegens tekortkoming in de diensten of voor het herstel of de vervanging van de goederen en/of de levering van ontbrekende onderdelen, ongeacht de basis daarvoor, alsmede elk recht tot ontbinding van de overeenkomst zal vervallen bij het eerste van de volgende tijdstippen: bij niet tijdige melding van het defect of de schade of een (1) jaar na de levering of verlening van diensten, tenzij een ander termijn is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en de desbetreffende overeenkomst tevens betrekking heeft op het installeren van goederen of het verrichten van werkzaamheden, dient Afnemer voor zijn rekening een Construction All Risk verzekering af te sluiten voor de duur van de verrichte (installatie) werkzaamheden en, voor zover een onderhoudsperiode is overeengekomen, voor de duur van de onderhoudsperiode. De polis dient te vermelden dat de verzekeraar geen verhaal kan uitoefenen op Cynerpro. De Afnemer dient Cynerpro schadeloos te stellen tegen vorderingen van derden, indien en voor zover deze het gevolg zijn van of verband houden met van Afnemer afkomstige orders, data, goederen of aanwijzingen.

12.Betaling

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen dienen de goederen/diensten binnen 30 dagen na factuurdatum (overeenkomstig EEG richtlijn 2000/35/EC) in de overeengekomen munteenheid te zijn overgemaakt op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen de partijen is afgeweken. De datum van betaling is de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Cynerpro. Het is de Afnemer niet toegestaan betaling niet achterwege te laten of te verrekenen wegens (vermeende) tegenvorderingen van Afnemer. Indien de voor betaling bestemde periode wordt overschreden, is de desbetreffende partij zonder een betalingsherinnering in gebreke. Indien vervaldata worden overschreden kan Cynerpro over het openstaande bedrag rente in rekening brengen ter hoogte van 10procent per jaar en een schadebeding van 10%, met een minimum van 75 euro. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en in het bijzonder het Vredegerecht van het eerste kanton te Sit-Niklaas.  De eerste bestelling is altijd op vooruitbetaling. U ontvangt hiervoor een pro forma factuur. Wanneer deze is voldaan, worden de producten verzonden. Met 'overeengekomen munteenheid' wordt Euro bedoeld.

13.Overmacht

Cynerpro is niet aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade door een tekortkoming wegens een voorval dat niet aan Cynerpro kan worden toegeschreven op grond van Cynerpro’s  fout, de wet, een overeenkomst of de algemeen geldende opinie ('overmacht'). Indien de periode waarin Cynerpro haar verplichtingen niet kan uitvoeren langer duurt of zal duren dan twee maanden, heeft elk der partijen het recht overeenkomst buiten rechte te beëindigen zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding aan de wederpartij. Indien Cynerpro een deel van de werkzaamheden heeft uitgevoerd wanneer een situatie van overmacht ontstaat of slechts een deel van haar verplichtingen kan uitvoeren, heeft zij het recht Afnemer afzonderlijk te factureren voor de gedeeltelijke nakoming en is Afnemer gehouden tot het betalen van een dergelijke factuur alsof sprake was van een afzonderlijke overeenkomst. Overmacht als bedoeld in dit artikel omvat: stakingen, exportbeperkingen of-verboden, gebrek aan grondstoffen, vertragingen in levering door leveranciers, oorlogen, burgeroorlogen, opstanden, branden, overstromingen, arbeidsgeschillen, epidemieën, overheidsmaatregelen en/of soortgelijke maatregelen, vrachtembargo's, niet beschikbaarheid van de vereiste vergunningen, licenties en/of toestemmingen, niet-nakoming of overmacht van leveranciers of onderaannemers, transportproblemen of andere oorzaken die redelijkerwijze buiten de invloed van Cynerpro liggen. Dergelijke omstandigheden vormen overmacht voor zowel Cynerpro als haar leveranciers.

14.Niet-nakoming

Cynerpro heeft het recht (verder) nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht afzonderlijke of bijkomende schadevergoeding te vorderen indien beslag wordt gelegd op goederen van Afnemer of Afnemer surseance van betaling wordt verleend dan wel in staat van faillissement wordt verklaard alsmede indien de Afnemer een of meer van zijn verplichtingen jegens Cynerpro niet nakomt of Cynerpro vreest dat Afnemer niet in staat is of zal zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst, en Afnemer niet binnen de door Cynerpro aangegeven periode afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien zich een van de in dit artikel genoemde voorvallen voordoet, zullen alle vorderingen van Cynerpro jegens de Afnemer uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar worden.

15.Overige Bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen wordt elke overeenkomst voor een specifieke en gespecificeerde opdracht aangegaan. Elke levering en elke dienstverlening zal als een afzonderlijke transactie worden beschouwd en een niet-nakoming met betrekking tot een levering of dienst zal geen afbreuk doen aan de desbetreffende overeenkomst ten aanzien van de overige leveringen of diensten. Noch enige niet-nakoming of vertraging in de levering van de enige termijn, noch enig gebrek in de inhoud daarvan verleent Afnemer het recht de desbetreffende overeenkomst met betrekking tot de overige termijnen als ontbonden te beschouwen. Cynerpro kan de overeenkomst of een deel daarvan tussentijds opzeggen op grond van gewichtige redenen, een en ander uitsluitend door haar te bepalen. Afnemer is in een dergelijk geval verplicht: (i) te betalen voor het werkelijk verrichte werk in geval van periodieke betaling; (ii) te betalen voor een proportioneel deel van de overeengekomen vergoeding, met inachtneming van de reeds verstreken termijn van de overeenkomst en het uitgevoerde werk in geval van een vaste contractuele som. Cynerpro is niet verplicht schade te vergoeden die Afnemer als gevolg hiervan zou kunnen lijden. Met "werkdagen" wordt in deze voorwaarden werkdagen bij Cynerpro bedoeld.

16.Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Cynerpro NV en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De Rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. Cynerpro NV behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.

Offerte aanvragen

Vraag hier uw offerte aan!
Verklaring over cookies