Algemene verkoopsvoorwaarden - Conditions générales ci-dessous - General terms and conditions of sale below

 

1. Algemeen

Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, hierna te noemen 'Afnemer', zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

2. Persoonsgegevens

De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy bepalingen van Cynerpro NV. Deze kunnen geraadpleegd worden via de website www.cynerpro.be. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Cynerpro NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Cynerpro NV werden doorgegeven.

 

3. Aanbiedingen en offertes

Elke door Cynerpro uitgebrachte aanbieding of offerte is  vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Cynerpro heeft het recht een offerte binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van acceptatie van de offerte in te trekken. Cynerpro heeft ten allen tijde het recht haar dienstverlening te wijzigen en goederen, specificaties en gebruiksaanwijzingen te veranderen teneinde deze te verbeteren of te voldoen aan de toepasselijke normen en overheidsvoorschriften. Door Cynerpro verstrekte illustraties, catalogi, gedrukte informatie, kleuren, tekeningen, afmetingen, opgaven van gewicht en maten, enz. zijn uitsluitend bedoeld om een algemeen idee te geven van de goederen waarop zij betrekking hebben; zij vormen slechts een benadering en zijn niet bindend.

 

4. Prijs

Cynerpro zal de diensten en goederen op overeengekomen wijze in rekening brengen. De overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden  - is Cynerpro gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Cynerpro heeft de mogelijkheid om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Indien zich na de datum waarop de overeenkomst is aangegaan omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot een wijziging in de prijzen van de dienstverlening en/of de goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijziging van de grondstofprijzen, loonsverhoging, wijziging tot wettelijke instanties van lasten, heffingen en belastingen en/of rechten inzake de te leveren goederen en/of diensten, heeft Cynerpro het recht de prijzen aan te passen. De vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de vermelde hoeveelheden en zijn exclusieve verpakking. Voor bestellingen onder 250,00 Euro (ex BTW), wordt 15,00 Euro doorbelast voor administratieve verwerking.

 

5. BTW

In de prijzen door Cynerpro NV opgegeven is de BTW niet inbegrepen.

 

6. Levering

De termijnen voor het verrichten van diensten of leveren van goederen gelden niet als een fatale termijn. De opgegeven termijn voor (oplevering) van te verrichten diensten, verzending van de goederen en/of oplevering van installatiediensten dienen slechts als schatting te worden beschouwd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen af fabriek (ex works) Cynerpro (Incoterms 2000). De goederen kunnen, tegen betaling, in opdracht en voor risico van de afnemer getransporteerd worden naar een door de afnemer aangegeven bestemming (levering CPT, Incoterms 2000). Het risico voor verlies of schade gaat vanaf het tijdstip van levering over op Afnemer, ook indien de eigendom van goederen nog niet is overgegaan. Indien de verkochte goederen tevens door of namens Cynerpro dienen te worden geïnstalleerd, gaat het risico van het geïnstalleerde als de nog niet geïnstalleerde goederen bij aankomst op de vestiging of het bouwterrein van Afnemer op Afnemer over, tenzij is overeengekomen dat het risico eerder zal overgaan. Indien oplevering van de diensten en/of levering van de goederen niet tijdig geschiedt, dient Cynerpro formeel schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijk aanvullende termijn te worden gegund om haar verplichting alsnog na te komen. Indien de termijn voor uitstel wordt overschreden heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen diensten zijn verleend of goederen zijn geleverd. Cynerpro is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van niet tijdige levering van goederen of uitvoering van diensten. Cynerpro heeft het recht de verkochte goederen in deellevering te leveren. Indien de goederen in deelleveringen worden geleverd, heeft Cynerpro het recht Afnemer afzonderlijk te factureren voor de deelleveringen en heeft Afnemer de verplichting de facturen te voldoen alsof sprake is van afzonderlijke overeenkomsten. Cynerpro heeft het recht 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid, of in geval van op specificatie vervaardigde producten 20% meer of minder te leveren en conform die hoeveelheid te factureren. De kleur van de goederen kan binnen redelijke mate variëren. Afnemer is verplicht de goederen af te nemen en, indien is overeengekomen dat Cynerpro tevens werkzaamheden zal verrichten, Cynerpro daartoe alle gelegenheid te geven en medewerking te verlenen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Afnemer de goederen terstond bij Cynerpro af te nemen of te doen afnemen indien Cynerpro Afnemer in kennis stelt dat de goederen gereed zijn voor afname. Indien Afnemer de goederen niet terstond afneemt of nalatig is bij het verstrekken van de noodzakelijke gegevens of aanwijzingen voor levering, ongeacht de reden daarvoor, zullen de goederen voor risico van Afnemer worden opgeslagen. Afnemer dient Cynerpro in dit geval alle bijkomende leverings-, opslag- en verzekeringskosten en andere gemaakte kosten, alsmede alle eventueel geleden schade wegens een dergelijke nalatigheid of weigering te vergoeden.

 

7. Verpakkingen

Alle retourneerbare verpakkingen, kisten, pallets en andere containers en emballage ten behoeve van de goederen blijven eigendom van Cynerpro en dienen voor rekening van Afnemer te worden geretourneerd, tenzij Cynerpro anders aangeeft. Cynerpro zal de Afnemer ten tijde van de levering geldende prijs van de emballage in rekening brengen indien deze niet binnen drie maanden na verzending aan de Afnemer naar Cynerpro is geretourneerd.

 

8. Haspelclausule

Voor kunststofbuizen geleverd op haspels is de volgende regeling van toepassing: Cynerpro levert kunststofbuizen op metalen haspels waarvoor haspelhuur berekend wordt. De haspels worden gedurende 12 maanden na levering gratis ter beschikking gesteld, daarna wordt voor het in bruikleen hebben van de haspel, huur, gefactureerd aan 55,00 Euro per maand, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. De huur wordt berekend per volle maand, ook voor de maand waarin de haspel leeggemeld wordt. Indien de haspel onherstelbaar of niet binnen 27 maanden na levering teruggemeld wordt, wordt de volledige waarde van de haspel aan de Afnemer gefactureerd. Reparatiekosten van herstelbare schades aan haspels worden gefactureerd aan de afnemer. De hoogte van de diverse posten is afhankelijk van de leverancier van de haspel en het type haspel dat geleverd is. Indien een haspel onherstelbaar beschadigd opgehaald wordt, wordt de volledige waarde van de haspel aan de Afnemer gefactureerd. Haspels dienen leeggemeld te worden aan Cynerpro onder vermelding van het haspelnummer, het haspeltype, de naam van de haspelfabrikant, de contactpersoon en telefoonnummer van de afnemer en de locatie waar de haspels zich bevinden. Cynerpro zal zorg dragen dat de haspels binnen redelijke termijn worden opgehaald. De Afnemer is verantwoordelijk voor het laden van de lege haspels.

 

9. Reclamatie

Bij ontvangst van de goederen en/of diensten dient de Afnemer de goederen en diensten te controleren op gebreken en onvolkomenheden en zich ervan te verzekeren dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zullen worden gebruikt en dat het resultaat van de diensten overeenstemt met het in de desbetreffende overeenkomst vermelde doel. Ingeval de Afnemer de goederen op welke wijze dan ook installeert voordat de bovengenoemde controles zijn uitgevoerd, geschiedt dit voor Afnemers op eigen risico. Zichtbare gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na de datum van ontvangst van de goederen op de vestiging of het bouwterrein van de Afnemer of de datum van oplevering van diensten schriftelijk aan Cynerpro te worden meegedeeld. Gebreken die bij ontvangst onzichtbaar zijn, met inbegrip van gebreken die door middel van de voornoemde controles aantoonbaar of redelijkerwijze aannemelijk zijn voordat de goederen worden geïnstalleerd, dienen binnen twee (2) werkdagen na vast-stelling daarvan, of binnen twee (2) werkdagen nadat de Afnemer deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken, aan Cynerpro te worden meegedeeld. Voor zover Cynerpro tekeningen of berekeningen heeft vervaardigd voor de Afnemer dient de Afnemer dergelijke tekeningen of berekeningen zorgvuldig te controleren op onnauw-keurigheden. Na goedkeuring van dergelijke tekeningen en/of berekeningen door Afnemer, is Cynerpro niet aan-sprakelijk voor enige schade als gevolg van enige onnauwkeurigheid in de tekening of berekeningen. Indien Afnemer de tekening of berekening niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst heeft afgekeurd, wordt geacht deze te hebben goedgekeurd. Indien een klacht terecht is, dient Cynerpro slechts de onvolkomen diensten opnieuw uit te voeren of de defecte goederen te herstellen of te vervangen. Indien in dergelijk geval Cynerpro van mening is dat niet van haar kan worden gevergd dat zij dergelijke diensten opnieuw uitvoert of de goederen vervangt of herstelt, of indien hernieuwde uitvoering van de diensten of vervanging of herstel van de goederen onmogelijk is, zal Cynerpro de ontvangen prijs voor de desbetreffende diensten of goederen aan Afnemer crediteren. Cynerpro is nimmer verplicht tot herstel of vervanging indien schade het gevolg is van normale slijtage of van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan Afnemer. Ook indien Afnemer tijdig reclameert blijft hij verplicht tot betaling en ontvangst van alle geplaatste orders. Het is Afnemer niet toegestaan een of meer van zijn verplichtingen jegens Cynerpro op te schorten. Retournering van producten aan Cynerpro vereist haar voorafgaande schriftelijke goed-keuring en instructies. Het recht op reclamatie uit welke hoofde dan ook vervalt bij het eerste van de volgende tijdstippen: bij niet tijdige melding van het gebrek of schade, of een jaar na levering, tenzij een ander termijn is overeengekomen.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle aan Afnemer geleverde of te leveren goederen berust bij Cynerpro totdat Cynerpro volledige betaling heeft ontvangen van de koopprijs voor de goederen, van de vergoeding voor verrichtte werkzaam-heden ten behoeve van enige koopovereenkomst met Afnemer en van andere kosten of schade die het gevolg is van schending van een dergelijke koopovereenkomst door Afnemer. Zolang de eigendom van de goederen bij Cynerpro berust, dient Afnemer de goederen van Cynerpro gescheiden van andere goederen en op zodanige wijze op te slaan dat ten alle tijde duidelijk blijkt dat de eigendom van de goederen bij Cynerpro berust. Alle door Cynerpro voor het terugnemen van de goederen gemaakte kosten zijn voor rekening van Afnemer. Zolang de eigendom van de goederen bij Cynerpro berust, heeft de Afnemer die de goederen in zijn bezit heeft het recht in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten in de goederen te handelen en deze daadwerkelijk te leveren. Echter op Cynerpro eerste verzoek daartoe dient Afnemer namens Cynerpro een stil pandrecht te vestigen op de te ontvangen opbrengst uit de verkoop van dergelijke goederen. Afnemer dient goederen waarvan de eigendom bij Cynerpro berust te verzekeren tegen alle gewoonlijk verzekerde risico's. De Afnemer dient Cynerpro als verzekerde of medeverzekerde te vermelden. Indien het eigendom niet langer bij Cynerpro berust, door zaaksvorming of anderszins, dient Afnemer vooraf namens Cynerpro een stil pandrecht te vestigen.

 

11. Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van alle begrotingen, programmatuur, tekeningen, specificaties en andere informatie (in de breedste zin des woords) die door of namens Cynerpro worden geleverd blijven bij Cynerpro berusten. Het is de Afnemer niet toegestaan dergelijke begrotingen, programmatuur , tekeningen, specificaties en andere informatie en kennis van Cynerpro te verveelvoudigen. De Afnemer dient de van Cynerpro ontvangen kennis en informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en dergelijke informatie en kennis niet zonder Cynerpro schriftelijke toestemming aan derden bekend te maken noch voor andere doeleinden te gebruiken dan uitdrukkelijk is vermeld in of voortvloeit uit de desbetreffende overeenkomst. Het is afnemer niet toegestaan tekeningen, programmatuur, prototypes, mallen, gereedschappen, enz. welke al of niet in samenwerking met Afnemer of op haar kosten zijn vervaardigd, noch de daarmee vervaardigde goederen te verveelvoudigen of te gebruiken op een andere wijze dan uitdrukkelijk in de desbetreffende overeenkomst is vermeld, tenzij Cynerpro hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Mallen, gereedschappen, enz. blijven de eigendom van Cynerpro, zelfs indien Afnemer opdracht heeft gegeven voor hun vervaardiging of de kosten voor zijn rekening komen. Indien de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geeft of kan geven tot intellectuele eigendomsrechten, blijven dergelijke rechten bij Cynerpro berusten en zullen voor zover nodig aan Cynerpro worden overgedragen. Afnemer dient in geen geval te trachten dergelijke rechten te deponeren of anderszins te verwerven. Afnemer dient Cynerpro schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, de levering of het gebruik van een goed of aangenomen werk overeenkomstig de specificaties van Afnemer. De voornoemde schadeloosstelling is tevens van toepassing indien Cynerpro op aanwijzing van Afnemer wijzigingen in een bestaand goed of werk dient aan te brengen. Verstrekte informatie (waaronder kennis) in verband met de verleende diensten en geleverde goederen en het onderhoud daarvan zijn en blijven eigendom van Cynerpro, uitgezonderd indien zij dienen als gebruiksaanwijzing of voor reclame doeleinden of van rechtswege deel gaan vormen van het publieke domein; zij mogen niet zonder Cynerpro voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt, verveelvoudigd, overgedragen of bekendgemaakt. Afnemer dient in het bijzonder vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot informatie (waaronder kennis) die tijdens of in verband met de overeenkomst door Cynerpro is bekendgemaakt en mag dergelijke informatie niet onthullen, openbaar maken of gebruiken voor het verlenen van diensten aan derden, tenzij Cynerpro hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

12. Aansprakelijkheid

Cynerpro’s aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming met betrekking tot een of meer van haar verplichtingen of onrechtmatige daad is beperkt tot de in artikel 'reclamatie' vermelde verplichtingen. Cynerpro is niet aansprakelijk voor gevolgschade met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens niet tijdige levering, schade aan andere goederen van Afnemer of een derde, schade wegens het onjuist of ongeoorloofd gebruik van de diensten of goederen door Afnemer, omzetverlies, winstderving of schade door onwerkzaamheid van de apparatuur, noch voor schade wegens onjuiste en/of onvolledige informatie van Afnemer. De in deze algemene voorwaarden voor dienstverlening en verkoop opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatigheid van Cynerpro of haar bestuurders. Ingeval Cynerpro werkzaamheden (tevens) toezicht omvatten, zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Dienstverlening en Verkoop van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Cynerpro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij het houden van toezicht of nalatigheid of omissie van de toezichthouder. Elke vordering tot schadevergoeding wegens tekortkoming in de diensten of voor het herstel of de vervanging van de goederen en/of de levering van ontbrekende onderdelen, ongeacht de basis daarvoor, alsmede elk recht tot ontbinding van de overeenkomst zal vervallen bij het eerste van de volgende tijdstippen: bij niet tijdige melding van het defect of de schade of een (1) jaar na de levering of verlening van diensten, tenzij een ander termijn is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en de desbetreffende overeenkomst tevens betrekking heeft op het installeren van goederen of het verrichten van werkzaamheden, dient Afnemer voor zijn rekening een Construction All Risk verzekering af te sluiten voor de duur van de verrichte (installatie) werkzaamheden en, voor zover een onderhoudsperiode is overeengekomen, voor de duur van de onderhouds-periode. De polis dient te vermelden dat de verzekeraar geen verhaal kan uitoefenen op Cynerpro. De Afnemer dient Cynerpro schadeloos te stellen tegen vorderingen van derden, indien en voor zover deze het gevolg zijn van of verband houden met van Afnemer afkomstige orders, data, goederen of aanwijzingen.

 

13.Betaling

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen dienen de goederen/diensten binnen 30 dagen na factuurdatum (overeenkomstig EEG richtlijn 2000/35/EC) in de overeengekomen munteenheid te zijn overgemaakt op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen de partijen is afgeweken. De datum van betaling is de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Cynerpro. Het is de Afnemer niet toegestaan betaling niet achterwege te laten of te verrekenen wegens (vermeende) tegenvorderingen van Afnemer. Indien de voor betaling bestemde periode wordt overschreden, is de desbetreffende partij zonder een betalingsherinnering in gebreke. Indien vervaldata worden overschreden kan Cynerpro over het openstaande bedrag rente in rekening brengen ter hoogte van 10procent per jaar en een schadebeding van 10%, met een minimum van 75 euro. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en in het bijzonder het Vredegerecht van het eerste kanton te Sint-Niklaas.  De eerste bestelling is altijd op vooruitbetaling. U ontvangt hiervoor een pro forma factuur. Wanneer deze is voldaan, worden de producten verzonden. Met 'overeengekomen munteenheid' wordt Euro bedoeld.

 

14. Overmacht

Cynerpro is niet aansprakelijk voor door de Afnemer geleden schade door een tekortkoming wegens een voorval dat niet aan Cynerpro kan worden toegeschreven op grond van Cynerpro’s  fout, de wet, een overeenkomst of de algemeen geldende opinie ('overmacht'). Indien de periode waarin Cynerpro haar verplichtingen niet kan uitvoeren langer duurt of zal duren dan twee maanden, heeft elk der partijen het recht overeenkomst buiten rechte te beëindigen zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding aan de wederpartij. Indien Cynerpro een deel van de werkzaamheden heeft uitgevoerd wanneer een situatie van overmacht ontstaat of slechts een deel van haar verplichtingen kan uitvoeren, heeft zij het recht Afnemer afzonderlijk te factureren voor de gedeeltelijke nakoming en is Afnemer gehouden tot het betalen van een dergelijke factuur alsof sprake was van een afzonderlijke overeenkomst. Overmacht als bedoeld in dit artikel omvat: stakingen, exportbeperkingen of-verboden, gebrek aan grondstoffen, vertragingen in levering door leveranciers, oorlogen, burgeroorlogen, opstanden, branden, overstromingen, arbeidsgeschillen, epidemieën, overheidsmaatregelen en/of soortgelijke maatregelen, vrachtembargo's, niet beschikbaarheid van de vereiste vergunningen, licenties en/of toestemmingen, niet-nakoming of overmacht van leveranciers of onder-aannemers, transportproblemen of andere oorzaken die redelijkerwijze buiten de invloed van Cynerpro liggen. Dergelijke omstandigheden vormen overmacht voor zowel Cynerpro als haar leveranciers.

 

15. Niet-nakoming

Cynerpro heeft het recht (verder) nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht afzonderlijke of bijkomende schadevergoeding te vorderen indien beslag wordt gelegd op goederen van Afnemer of Afnemer surseance van betaling wordt verleend dan wel in staat van faillissement wordt verklaard alsmede indien de Afnemer een of meer van zijn verplichtingen jegens Cynerpro niet nakomt of Cynerpro vreest dat Afnemer niet in staat is of zal zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst, en Afnemer niet binnen de door Cynerpro aangegeven periode afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien zich een van de in dit artikel genoemde voorvallen voordoet, zullen alle vorderingen van Cynerpro jegens de Afnemer uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar worden.

 

16. Overige Bepalingen

Tenzij anders is overeengekomen wordt elke overeenkomst voor een specifieke en gespecificeerde opdracht aangegaan. Elke levering en elke dienstverlening zal als een afzonderlijke transactie worden beschouwd en een niet-nakoming met betrekking tot een levering of dienst zal geen afbreuk doen aan de desbetreffende overeenkomst ten aanzien van de overige leveringen of diensten. Noch enige niet-nakoming of vertraging in de levering van de enige termijn, noch enig gebrek in de inhoud daarvan verleent Afnemer het recht de desbetreffende overeenkomst met betrekking tot de overige termijnen als ontbonden te beschouwen. Cynerpro kan de overeenkomst of een deel daarvan tussentijds opzeggen op grond van gewichtige redenen, een en ander uitsluitend door haar te bepalen. Afnemer is in een dergelijk geval verplicht: (i) te betalen voor het werkelijk verrichte werk in geval van periodieke betaling; (ii) te betalen voor een proportioneel deel van de overeengekomen vergoeding, met inachtneming van de reeds verstreken termijn van de overeenkomst en het uitgevoerde werk in geval van een vaste contractuele som. Cynerpro is niet verplicht schade te vergoeden die Afnemer als gevolg hiervan zou kunnen lijden. Met "werkdagen" wordt in deze voorwaarden werkdagen bij Cynerpro bedoeld.

 

17. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Cynerpro NV en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De Rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. Cynerpro NV behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conditions de vente générales

 

1. Généralités

Sur tous les contrats entre Cynerpro, ci-après dénommées “Cynerpro”et son Client, ci-après dénommées “Client”, ainsi que sur toutes les offres/promotions faites par Cynerpro,  s’appliquent exclusivement les conditions générales de vente/de livraison de Cynerpro. L’applicabilité de conditions générales utilisées par le Client est expressément exclue par la présente. Une divergence par rapport à ces conditions générales de vente/livraison n’est possible que si elle est convenue par écrit entre les parties.

 

2. Protection de la vie Privée

Les coordonnées déclarées par le Client au moment de la commande, sont traitées confidentiellement par rapport à la législation européenne sur la protection des données personnelles (ensemble “General Régulation on Data Protection”, ou “GDPR”) , consultable par  www.cynerpro.be. Le Client est responsable pour la précision et les modifications de ses données. Cynerpro ne peuvent pas être tenu responsable pour les coordonnées changées par le client et pas informées au Cynerpro.

 

3. Offres et Promotions

Tout offre/promotion émise par Cynerpro, sous quelque forme qu’elle se présente, est à tous égards sans engagement et peut être révoquée pendant cinq (5) jours calendaires après acceptation par le Client et par Cynerpro, sauf indication contraire explicite.

Cynerpro a en tout temps le droit de modifier son offre de services et de biens, de changer les spécifications et instructions d’emploi à fins d’amélioration ou en vue de se conformer aux normes et règles publiques applicables. Les illustrations, catalogues, informations imprimées, couleurs, dessins, dimensions, relevés de poids et de mesures, etc. fournis par Cynerpro sont destinés exclusivement à donner une idée générale des biens auxquels ils se rapportent ; ils ne sont qu’une approximation et ne sont pas contraignants.

 

4. Prix

Les services et produits seront chargés comme convenu.Les prix indiqués par Cynerpro excluent les taxes de vente et autres taxes gouvernementales et sont basés sur une livraison départ usine (=au lieu du site de Cynerpro) selon Incoterms en vigueur à la date de l'offre,sauf si stipuler autrement dans ces conditions.Cynerpro a le droit de l’adapter les prix après la date de convention si il y a des conditions qui peut changer les prix des services et/ou des produits, comme entre autres des prix de matières premières, augmentation de salaires, adaptations d’organes statutaires concernant les frais, charges, taxes et/ou les droits concernant les produits et/ou les services à fourni, même en cas des circumstances imprévues.Cynerpro a le droit de facturer des heures et services supplémentaires séparément. Les frais de transport sont facturés séparément. Les prix mentionnés sont seulement applicables pour la quantité mentionnée et l’emballage exclusive. Pour un ordre sous 250,00 EUR (ex TVA), il y a un coût supplémentaire de 15,00 EURO pour l’administration.

 

5. TVA

La TVA n’est pas comprise dans les prix indiqués par Cynerpro.

 

6. Livraison

Les délais pour la prestation de services ou la livraison de biens ne sont pas absolus. Le délai spécifié pour (l’achèvement des) les services à prester, l’expédition des biens et/ou l’achèvement des services d’installation doivent être considérés uniquement comme une estimation. Sauf accord écrit contraire, la livraison des biens se fait départ usine (ex works) Cynerpro (Incoterms 2000). Les produits peuvent être commandés et transportés au risque du client à la destination spécifiée par le client (livraison CPT, Incoterms 2000). Le risque de perte ou de dommage passe au Client à partir du moment de la livraison, même si la propriété des biens ne lui a pas encore été cédée. Si les biens vendus doivent également être installés par Cynerpro ou en son nom, le risque de l’installation ainsi que des biens non encore installés passe au Client dès leur arrivée sur le chantier de celui-ci, sauf si un transfert antérieur du risque a été convenu. Si l’achèvement des services et/ou la livraison des biens ne se produisent pas à temps, Cynerpro doit être formellement mise en demeure par écrit et se voir octroyer un délai complémentaire raisonnable pour être en mesure de s’acquitter de ses obligations. Si le délai de report est dépassé, le Client a le droit de résilier le contrat pour autant qu’aucun service n’ait encore été presté ou qu’aucun bien n’ait encore été livré. Cynerpro n’est pas responsable du dommage résultant du retard dans la livraison de biens ou la prestation de services. Cynerpro a le droit de livrer les biens vendus en parties ; le cas échéant, Cynerpro a le droit de facturer le Client séparément pour les livraisons partielles et le Client a l’obligation de payer les factures comme s’il s’agissait de contrats distincts. Cynerpro a le droit de livrer 10 % de plus ou de moins que la quantité commandée ou 20 % en cas de produits fabriqués de façon spécifique, et de facturer en fonction de ces quantités. La couleur des produits peut varier dans une mesure raisonnable. Le Client est obligé de prendre les biens et, s’il est convenu que Cynerpro effectuera également des travaux, de donner à Cynerpro toutes les possibilités de les réaliser et de coopérer à cette fin. Sauf accord écrit contraire, le Client est tenu d’enlever ou de faire enlever immédiatement les biens chez Cynerpro dès que Cynerpro informe le Client que les biens sont prêts à être enlevés. Si le client n’enlève pas immédiatement les biens ou omet de fournir les données ou instructions nécessaires pour la livraison, pour quelque raison que ce soit, les biens seront entreposés au risque du Client. Dans ce cas, le Client sera tenu d’indemniser Cynerpro pour tous les frais supplémentaires de livraison, de stockage et d’assurance et autres frais encourus, ainsi que pour tous les dommages subis en raison de cette omission ou de ce refus d’enlever les biens.

 

7. Emballages

Tous les emballages, caisses, palettes et autres conteneurs et emballages utilisés pour les biens et susceptibles d’être retournés restent la propriété de Cynerpro et doivent lui être retournés à la charge du Client, sauf indication contraire de la part de Cynerpro. Cynerpro facturera au Client le prix de l’emballage en vigueur au moment de la livraison si celui-ci n’est pas retourné à Cynerpro dans les trois mois suivant l’expédition au Client.

 

8. Clause relative aux bobines

Les dispositions suivantes s’appliquent aux tubes en plastiques livrés sur bobines : Cynerpro fournit des tubes en plastique livrés sur des bobines métalliques pour lesquelles des frais de location sont facturés. Les bobines sont mises à disposition gratuitement pendant une période de 12 mois suivant la livraison ; ensuite, des frais de location s’élevant à 55,00 EUR par mois sont facturés pour le prêt des bobines, sauf accord écrit contraire. Ces frais sont calculés par mois entier, y compris pour le mois au cours duquel la bobine fait l’objet de la notification du fait qu’elle est vide. Si la bobine est irréparable ou n’est pas retournée dans les 27 mois suivant la livraison, la valeur intégrale de la bobine sera facturée au Client. Les frais de réparation se rapportant à des dommages réparables aux bobines sont facturés au Client. La hauteur des différents postes dépend du fournisseur de la bobine et du type de bobine livrée. Si une bobine est récupérée dans un état endommagé et irréparable, la valeur intégrale de la bobine sera facturée au Client. Une fois vidées, les bobines doivent faire l’objet d’une notification à Cynerpro, avec mention du numéro de la bobine, du type de bobine, du nom du fabricant de la bobine, de la personne de contact et du numéro de téléphone du Client et de l’endroit où les bobines se trouvent. Avant que les bobines ne soient enlevées, le reste des tubes sur les bobines doit avoir été retiré. Cynerpro veillera à ce que les bobines soient reprises dans un délai raisonnable. Le Client est responsable du chargement des bobines vides.

 

9. Réclamation

Lors de la réception des biens et/ou des services, le Client est tenu de vérifier si les biens et les services présentent des défauts et des imperfections, de s’assurer que les biens livrés sont adaptés au but pour lequel ils seront utilisés et que le résultat des services correspond au but indiqué dans le contrat s’y rapportant. Dans le cas où le Client installe les biens de quelque manière que ce soit avant d’effectuer les vérifications précitées, il le fait à ses propres risques. Les défauts visibles doivent être communiqués par écrit à Cynerpro dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception des biens sur le site ou le chantier du Client ou la prestation de services. Les défauts invisibles à la réception, y compris les défauts qui via les vérifications précitées sont manifestes ou raisonnablement plausibles avant que les biens ne soient installés, doivent être communiqués à Cynerpro dans les deux (2) jours ouvrables suivant leur constatation ou dans les deux (2) jours ouvrables suivant le moment où le Client aurait pu raisonnablement les découvrir. Dans la mesure où Cynerpro a réalisé des dessins ou des calculs pour le Client, celui-ci est tenu d’en vérifier soigneusement les inexactitudes. Une fois ces dessins et/ou calculs approuvés par le Client, Cynerpro n’est plus responsable d’aucun dommage dû à une inexactitude dans un dessin ou dans un calcul. Si le Client n’a pas rejeté le dessin ou le calcul dans les sept (7) jours suivant leur réception, il sera réputé les avoir approuvés. Si une plainte est justifiée, Cynerpro est uniquement tenue d’exécuter à nouveau les services imparfaits, de réparer les biens défectueux ou de les remplacer. Si Cynerpro estime alors qu’on ne peut pas exiger d’elle qu’elle exécute à nouveau ces services ou qu’elle répare ou remplace les biens, ou si la nouvelle exécution des services ou le remplacement ou la réparation des biens est impossible, Cynerpro créditera le Client du prix reçu pour ces services ou ces biens. Cynerpro n’est jamais obligée de réparer ou remplacer un bien si le dommage est dû à l’usure normale ou à des circonstances imputables au Client. Même si le Client réclame à temps, il reste tenu de payer et de réceptionner toutes les commandes passées. Il n’est pas permis au Client de suspendre une ou plusieurs de ses obligations envers Cynerpro. Le renvoi de produits à Cynerpro requiert son approbation et ses instructions écrites préalables. Le droit de réclamer pour quelque motif que ce soit cesse dès la survenance d’une des échéances suivantes : en cas de notification tardive d’un défaut ou d’un dommage, ou un an après la livraison, sauf si un délai différent a été convenu.

 

10. Réservation de propriété

La propriété de tous les biens livrés ou à livrer au Client reste entre les mains de Cynerpro jusqu’à ce que Cynerpro ait reçu le paiement intégral du prix de vente des biens, de la rémunération pour les travaux effectués dans le cadre d’un contrat d’achat avec le Client ou des autres frais ou dommages liés à la violation d’un tel contrat d’achat par le Client. Aussi longtemps que la propriété des biens reste entre les mains de Cynerpro, le Client est tenu d’entreposer les biens de Cynerpro séparément des autres biens et de manière telle qu’en tout temps il puisse apparaître clairement que Cynerpro reste propriétaire de ces biens. Tous les frais engagés par Cynerpro pour la reprise des biens sont à la charge du Client. Aussi longtemps que la propriété des biens reste entre les mains de Cynerpro, le Client qui a les biens en sa possession, a le droit dans le cadre des activités normales de son entreprise de faire du commerce avec ces biens et de réellement les livrer. Cependant, à la première demande de Cynerpro, le Client est tenu de constituer au nom de Cynerpro un droit de gage tacite sur la recette à obtenir de la vente de ces biens. Le Client est tenu d’assurer les biens dont Cynerpro reste propriétaire contre tous les risques normalement garantis. Le Client est tenu de mentionner Cynerpro en tant qu’assuré ou co-assuré. Si la propriété n’est plus entre les mains de Cynerpro, en raison d’une transformation ou pour toute autre raison, le Client est tenu de constituer préalablement un droit de gage tacite au nom de Cynerpro.

 

11. Droits de propriété

Les droits de propriété intellectuelle et les droits d’auteur sur tous les logiciels, estimations, dessins, spécifications et autres informations (au sens le plus large) fournis par Cynerpro ou en son nom restent entre les mains de Cynerpro. Il n’est pas permis au Client de reproduire de tels logiciels, estimations, dessins, spécifications et autres informations et connaissances de Cynerpro. Le Client est tenu de traiter les informations et autres connaissances acquises de Cynerpro de façon strictement confidentielle et ne de pas divulguer ces informations et connaissances à des tiers sans l’accord écrit de Cynerpro, ni de les utiliser à d’autres fins que celles expressément stipulées dans le contrat ou qui en découlent. Il n’est pas permis au Client de reproduire les dessins, logiciels, prototypes, moules, outils, etc., produits en collaboration ou non avec le Client ou à ses frais, ni les biens fabriqués par eux ; il ne lui est pas permis non plus de les utiliser d’une manière autre que celle stipulée expressément dans le contrat concerné, sauf accord écrit préalable de Cynerpro. Les moules, outils, etc. restent la propriété de Cynerpro, même si le Client a commandé leur fabrication ou si les frais sont à sa charge. Si l’exécution du contrat donne lieu ou est susceptible de donner lieu à des droits de propriété intellectuelle, ceux-ci restent entre les mains de Cynerpro ou lui seront transférés dans la mesure du nécessaire. Le Client ne doit en aucun cas essayer de déposer ces droits ou de les acquérir d’une autre manière. Le Client est tenu de dédommager Cynerpro pour toutes les réclamations de tiers découlant d’une violation de droit de propriété intellectuelle se rapportant à la fabrication, la livraison ou l’utilisation d’un bien ou d’un travail réceptionné conformément aux spécifications du Client. Ce dédommagement s’applique également si Cynerpro doit sur les indications du Client apporter des modifications à un bien ou travail existant. Les informations fournies (y compris les connaissances) se rapportant aux services prestés et aux biens livrés et à leur entretien restent la propriété de Cynerpro, sauf si elles servent de mode d’emploi, répondent à des fins publicitaires ou font de plein droit partie du domaine public ; elles ne peuvent pas sans l’accord écrit préalable de Cynerpro être utilisées, reproduites, transmises ou divulguées. Le Client est en particulier tenu de respecter la confidentialité des informations (y compris les connaissances) qui sont communiquées par Cynerpro au cours ou dans le cadre du contrat, et il ne peut pas dévoiler ou publier ces informations ni les utiliser en vue de prester des services à des tiers, sauf accord écrit préalable de Cynerpro.

 

12. Responsabilité

La responsabilité de Cynerpro pour un manquement imputable se rapportant à une ou plusieurs de ses obligations ou à un délit se limite aux obligations énoncées à l’article « Réclamations ». Cynerpro n’est pas responsable du dommage par ricochet, y compris de manière non limitative le dommage dû au retard dans la livraison, le dommage causé à d’autres biens du Client ou d’un tiers, le dommage dû à une utilisation erronée ou non autorisée des services ou des biens par le Client, la perte de chiffre d’affaires, le manque à gagner ou le dommage dû à l’inutilisation de l’équipement ; Cynerpro n’est pas responsable non plus du dommage dû au caractère inexact et/ou incomplet des informations fournies au Client. Les limitations de responsabilité stipulées dans les présentes conditions générales de prestations de services et de vente ne s’appliquent pas si le dommage a été occasionné intentionnellement ou s’il fait suite à une négligence grave de Cynerpro ou de ses dirigeants. Si les activités de Cynerpro comprennent (également) la surveillance, les dispositions des présentes conditions générales de prestation de services et de vente s’appliquent sauf accord écrit contraire. Cynerpro n’accepte aucune responsabilité pour un dommage résultant d’un manquement imputable à l’occasion de la surveillance ou dû à la négligence ou à l’omission du surveillant. Toute demande de dédommagement pour manquement dans les services ou pour la réparation ou le remplacement de biens et/ou la livraison de parties manquantes, quel qu’en soit le fondement, ainsi que tout droit de résiliation du contrat expire à la première des échéances suivantes : en cas de notification tardive du défaut ou du dommage ou un (1) an après la livraison ou la prestation des services, sauf accord sur une autre échéance. Sauf accord écrit contraire, et à condition que le contrat concerné porte également sur l’installation de biens ou la prestation d’activités, le Client est tenu de conclure pour son propre compte une assurance construction-tous risques pour la durée des activités d’installation et, si une période d’entretien a été convenue, pour la durée de cette période d’entretien. La police doit stipuler que l’assureur ne peut exercer aucun recours contre Cynerpro. Le Client est tenu de dédommager Cynerpro pour toutes réclamations de la part de tiers, pour autant que celles-ci soient le résultat ou soient en rapport avec les commandes, les données, les biens ou les indications du Client.

 

13. Paiement

Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, les biens/services doivent être payés dans les 30 jours suivant la date de la facture (selon la directive EEG 2000/35/EC) dans la devise convenue et sur le compte bancaire indiqué. La date de paiement est celle à laquelle le montant dû est enregistré sur le compte bancaire de Cynerpro. Il n’est pas permis au Client d’omettre d’effectuer le paiement ou de ne pas l’effectuer en raison de demandes reconventionnelles (supposées) du Client. Si le délai imparti pour le paiement est dépassé, la partie concernée se trouve sans besoin de rappel de paiement en défaut. Si les dates d’échéance sont dépassées, Cynerpro peut facturer des intérêts à un taux mensuel de 10% sur le solde restant dû et une clause pénale du 10% avec un minimum de 75Euro. En cas de différence entre les parties sur l’exécution et/ou l'interprétation du (des) contrat(s), seul est compétent le tribunal de l’arrondissement de Dendermonde et plus spécifique le justice de paix du première canton de Sint-Niklaas.

Toute première commande est payable comptant, à réception de facture pro forma. Les marchandises seront expédiées après réception du paiement. On entend par « devise convenue » l’EURO.

 

14. Force majeure

Cynerpro n’est pas responsable du dommage subi par le Client en raison d’un défaut dû à un incident qui ne peut pas être imputé à Cynerpro en vertu d’une faute de Cynerpro, en vertu de la loi, d’un contrat ou de l’opinion générale dominante (« force majeure »). Si la période durant laquelle Cynerpro n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations est supérieure à deux mois ou durera plus de deux mois, chacune des parties a le droit de résilier le contrat unilatéralement sans aucune obligation de payer des dommages et intérêts à l’autre partie. Si Cynerpro a exécuté une partie de ses activités au moment où une situation de force majeure survient ou n’est plus en mesure d’effectuer qu’une partie de ses activités, elle a le droit de facturer le Client séparément pour l’exécution partielle et le Client est tenu à payer une telle facture comme s’il s’agissait d’un contrat séparé. La force majeure visée dans le présent article comprend : les grèves, les restrictions ou interdictions d’exporter, le manque de matières premières, les retards dans les livraisons par les fournisseurs, les guerres, les guerres civiles, les insurrections, les incendies, les inondations, les conflits de travail, les épidémies, les actions gouvernementales et/ou mesures similaires, les embargos, l’absence de permis, licences et/ou autorisations requis, le non-respect des engagements ou la force majeure invoquée par les fournisseurs ou sous-traitants, les problèmes de transport ou toutes autres causes qui sont raisonnablement indépendantes de la volonté de Cynerpro. De telles circonstances constituent des cas de force majeure tant pour Cynerpro que pour ses fournisseurs.

 

15. Non-exécution

Cynerpro a le droit de suspendre (la poursuite de) l’exécution du présent contrat ou de le résilier, sans préjudice de son droit d’exiger une indemnisation séparée ou supplémentaire si les biens du Client sont saisis, si le Client est banqueroute ou est déclaré en faillite, ou si le Client ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations à l’égard de Cynerpro ou si Cynerpro craint que le Client ne soit pas ou ne sera pas en mesure de respecter ses obligations découlant du contrat et que le client ne garantit pas à Cynerpro dans le délai imparti par Cynerpro la sécurité nécessaire pour l’exécution de ses obligations. Si un des cas énoncés dans le présent article survient, toutes les revendications de Cynerpro envers le Client à quelque titre que ce soit seront exigibles immédiatement.

 

16. Autres dispositions

Sauf accord contraire, tout contrat est conclu pour une tâche spécifique et spécifiée. Toute livraison et toute prestation de services sera considérée comme une transaction distincte et la non-exécution d’une livraison ou d’un service ne nuit aucunement audit contrat pour ce qui concerne les livraisons ou services encore à fournir. Ni la non-exécution de la livraison ou le retard dans la livraison par rapport au délai imparti, ni aucun défaut dans le contenu de la livraison n’accorde au Client le droit de considérer le contrat en question comme rompu par rapport aux autres échéances. Cynerpro peut prématurément résilier le contrat ou une partie de celuici pour des raisons graves, et en décide seule. Dans un tel cas, le Client est tenu : (i) de payer le travail réellement effectué s’il s’agit d’un paiement périodique ; (ii) de payer une partie proportionnelle de l’indemnité convenue, en tenant compte de la durée du contrat déjà échue et du travail déjà exécuté s’il s’agit d’une somme contractuelle fixe. Cynerpro n’est pas tenue d’indemniser le Client pour le dommage que celui-ci aurait subi à cause de cela. Dans les présentes conditions, on entend par « jours ouvrables » les jours ouvrables chez Cynerpro.

 

17. Compétence et droit applicable

Les présentes conditions générales et tous les contrats entre Cynerpro SA et le Client sont exclusivement régis par le droit belge. Les tribunaux d’Anvers sont exclusivement compétents pour connaître des litiges qui en découlent. Cynerpro SA se réserve le droit d’assigner le Client devant un autre tribunal compétent.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

General terms and conditions of sale

1. General

When these conditions are part of offers and agreements to execute deliveries and/or services by the contractor, hereafter referred to as 'Customer', all stipulations of these conditions are valid between the parties, unless agreed by written agreement between parties.  

A reference by the client to its own purchase or other conditions will explicitly be rejected by the contractor. Verbal commitments by and agreements with employees of the contractor only bind the contractor insofar as they have been confirmed by him in writing.

 

2. Privacy

The information that the customer enters when placing orders is governed by the general privacy stipulations of Cynerpro NV. These can be consulted via the website www.cynerpro.be. The customer is responsible for the correct transmission of his/her data, as well as changes to this data. Cynerpro NV can not be held liable for the use of data that have been modified by the customer but not informed to Cynerpro NV.

 

3. Promotions and Quotations

Any offer or quotation issued by Cynerpro is without obligation, unless explicitly mentioned. Cynerpro has the right to withdraw an offer within five (5) working days after receipt of acceptance of the offer. Cynerpro is entitled at all times to change its services and its goods, specifications and instructions for use in order to improve or comply with applicable standards and government regulations. Illustrations, catalogs, printed information, colors, drawings, dimensions, specifications of weights and measures, etc. provided by Cynerpro are intended solely to give a general idea of ​​the goods to which they relate; they are only an estimate and are not binding.

 

4. Price

Cynerpro will charge the services and goods as agreed. The other government costs relating to the sale and delivery are based on ex-factory deliveries according to Incoterms valid on the date of the offer, unless these conditions stipulate otherwise. If after the date of the agreement one or more of the cost price factors increase - even if this occurs as a result of foreseeable circumstances - Cynerpro is entitled to increase the agreed price accordingly. Cynerpro has the possibility to charge extra work separately, as soon as the amount to be charged is known to him. If circumstances arise after the date on which the agreement is entered into which give rise to a change in the prices of the services and / or the goods, including but not limited to changes in the price of raw materials, a salary increase, a change to statutory bodies of expenses, levies and taxes and / or rights with regard to the goods and / or services to be delivered, Cynerpro is entitled to adjust the prices. The prices quoted are for the stated quantities only and are exclusive packaging. For orders under 250.00 Euro (ex VAT), 15.00 Euro will be charged for administrative processing.

 

5. VAT

VAT is not included in the prices stated by Cynerpro NV.

 

6. Delivery

The specified lead time  for the provision of services or delivery of goods do not apply as a deadline. The specified lead time  for delivery of services to be provided, shipment of the goods and/or delivery of installation services serve only as estimation. Unless otherwise agreed in writing, delivery of goods shall be effected ex works Cynerpro (Incoterms 2000). The goods can, for a fee, on behalf and at the risk of the customer be transported to a destination indicated by the buyer (delivery CPT, Incoterms 2000). The risk for loss or damage, starting at the time of delivery, is for account of the purchaser, even if the ownership of property has not yet been passed. If the goods sold must be installed by or on behalf of Cynerpro, the risk of the installed or not yet installed goods on arrival at the establishment or the building site, will pass from the buyer to the customer unless agreed that the risk will pass earlier. If delivery of the services and/or delivery of the goods are not made in time, Cynerpro must be informed in writing and must be given a reasonable additional term to be able to meet its obligations. If the additional time is exceeded, the Customer has the right to end the agreement as far as no services were granted or goods were delivered yet. Cynerpro is not liable for any damages due to late delivery of goods or performance of services. Cynerpro has the right to deliver the goods sold in partial deliveries.  Cynerpro has the right to draw up a separate invoice for the partial deliveries and the customer has the obligation to comply with the invoices as if there were individual agreements. Cynerpro has the right to invoice in accordance with the quantity delivered, and to invoice 10% more or less, or, in case of manufactured products 20% more or less than the quantity ordered. The color of the goods may vary within reason. The purchaser is obliged to accept the goods and, if it is agreed that Cynerpro delivers herewith extra services, the Purchaser will give the opportunity to do so and to cooperate. Unless otherwise agreed in writing, the purchaser must accept the goods from Cynerpro as from the moment that they are ready for delivery. In the event that the purchaser is not accepting the goods immediately or is negligent in providing the necessary data or indications of delivery, regardless of the reason, the goods will be stored at the purchaser's risk. In this case the Customer will be charged any additional delivery, storage and insurance costs and other expenses, as well as any damage incurred due to such negligence or refusal.

 

7. Packaging

All returnable packaging, boxes, pallets and other containers and packaging for the goods remain the property of Cynerpro and must be returned at the purchaser's expense, unless indicated otherwise by Cynerpro. Cynerpro will invoice the buyer the cost of the packaging on the moment of delivery, if this is not returned to Cynerpro within three months after shipment.

 

8. Drums

For plastic pipes supplied on drums  the following arrangement will be applied : Cynerpro provides plastic pipes on metal drums for which rent is calculated. The drums are free of charge for 12 months after delivery, then rent will be charged at 55.00 Euro per month, unless agreed otherwise between parties. The rent is calculated per full month, also for the month in which the drums are announced empty. If the drums are irreparable or not returned within 27 months after delivery, the full value of the drum will be invoiced to the customer. Repair costs of recoverable damage to drums are invoiced to the customer. The price depends on the supplier of the drum and the type of drum that is delivered. If an unrepparable drum is picked up, the entire value of the drum will be invoiced to the customer. Drums should be announced empty to Cynerpro mentioning number, type and name of the drum manufacturer, the contact person and telephone number of the customer and the location where the drums are located. Cynerpro will make sure that the drums are picked up within a reasonable period of time. The customer is responsible for loading the empty drums.

 

9. Complaints

Upon receipt of the goods and/or services the customer needs to check the goods and services for defects and imperfections and to ensure that the delivered goods are suitable for the purpose for which they will be used and that the result of the services are in line with the objectives set out in the relevant agreement. In case that the Customer installs the goods before the above checks have been carried out, the customer shall do so at his own risk. Visible defects must be communicated in writing to Cynerpro within two (2) business days after the date of receipt of the goods at the place of business or the building site of the recipient or the date of delivery of services.

Defects that are invisible upon receipt, including defects that by means of the above checks are arguably or reasonably plausible before the goods are installed, need to be communicated to Cynerpro,  within two (2) business days. As far as Cynerpro has manufactured drawings or calculations for the customer, the customer must check these carefully for defaults. After approval of such drawings and/or c

Offerte aanvragen

Vraag hier uw offerte aan!
Verklaring over cookies