Texte Français voir dessous.

Englisch version, see below.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden
dd. 01/01/2020

DEFINITIES
Cynerpro NV/SA, hierna COMPANY genoemd.
Haverheidelaan 13A, 9140 Temse
BTW: BE 0459.364.482
Tel: +32 (0)3 253.23.50 - info@cynerpro.be - www.cynerpro.be
De koper van de goederen en/of diensten wordt verder aangeduid als ‘de tegenpartij’.

WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbesteding, offerte, overeenkomst en contract gesloten tussen COMPANY (en haar eventuele dochterondernemingen) en de tegenpartij voor de levering van diensten en/of goederen.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met COMPANY, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

TOEPASSELIJKHEID
De partijen kunnen van deze algemene voorwaarden enkel afwijken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen de beide partijen.
Mondelinge afspraken zijn niet bindend voor een van beide partijen, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd door beide partijen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
COMPANY is gerechtigd om te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

OFFERTES
Alle door COMPANY op enigerlei wijze verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
De klant kan gedurende een periode van vijf werkdagen, tenzij anders is bepaald in de offerte, na kennisgeving ingaan op de offerte aan de gestelde voorwaarden. Na deze periode is COMPANY niet langer gebonden om de diensten/goederen te leveren aan de gestelde voorwaarden.
COMPANY heeft het recht een offerte binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van acceptatie van de offerte in te trekken.
COMPANY heeft te allen tijde het recht haar dienstverlening te wijzigen en goederen, specificaties en gebruiksaanwijzingen te veranderen teneinde deze te verbeteren of te voldoen aan de toepasselijke normen en overheidsvoorschriften.
Door COMPANY verstrekte illustraties, catalogi, gedrukte informatie, kleuren, tekeningen, afmetingen, opgaven van gewicht en maten, enz. zijn uitsluitend bedoeld om een algemeen idee te geven van de goederen waarop zij betrekking hebben; zij vormen slechts een benadering en zijn niet bindend.

TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand door de tijdige aanvaarding door de tegenpartij van de offerte van COMPANY of door het door de tegenpartij indienen bij COMPANY van een geldige bestelbon.
De overeenkomst is voor onbepaalde duur aangegaan tussen de partijen.

PRIJZEN
De diensten en goederen zullen op de overeengekomen wijze in rekening worden gebracht. Indien COMPANY is overeengekomen de diensten op basis van een vaste prijs te verrichten heeft COMPANY het recht meerwerk in rekening te brengen, indien zij meer dan de overeengekomen diensten heeft verricht.
Indien COMPANY een offerte uitbrengt inzake te besteden uren voor uit te voeren diensten, wordt die offerte slechts geacht een schatting te zijn. COMPANY kan bijkomende uren in rekening brengen.
De prijzen voor geleverde goederen zijn gebaseerd op levering af fabriek. (ex works Incoterms 2000), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De door COMPANY opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW.
Voor bestellingen onder 250,00 Euro (ex BTW), wordt 20,00 Euro doorbelast voor administratieve verwerking. WIJZIGINGEN AAN DE OVEREENKOMST
Indien de partijen na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Indien er zich na de datum waarop de overeenkomst is aangegaan omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot een wijziging in de prijzen van de dienstverlening en/of de goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijziging van de grondstofprijzen, loonsverhoging, wijziging tot wettelijke instanties van lasten, heffingen en belastingen en/of rechten inzake de te leveren goederen en/of diensten, heeft COMPANY het recht de prijzen aan te passen. De vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de vermelde hoeveelheden en zijn exclusief verpakking.

LEVERING
De termijnen voor het verrichten van diensten of leveren van goederen zijn niet fataal. De opgegeven termijn voor (oplevering) van te verrichten diensten, verzending van de goederen en/of oplevering van installatiediensten dienen slechts als schatting te worden beschouwd.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen onder de incoterm EX WORKS.
De goederen kunnen, tegen betaling, in opdracht en voor risico van de tegenpartij getransporteerd worden naar een door de tegenpartij aangegeven bestemming (levering CPT, Incoterms 2000). Het risico voor verlies of schade gaat over van COMPANY naar de tegenpartij op het moment dat de transporteur van de koper de goederen ontvangt.
Indien de verkochte goederen tevens door of namens COMPANY dienen te worden geïnstalleerd, gaat het risico van het geïnstalleerde als de nog niet geïnstalleerde goederen bij aankomst op de vestiging of het bouwterrein van tegenpartij op tegenpartij over, tenzij is overeengekomen dat het risico eerder zal overgaan.

LAATTIJDIGE LEVERING
Indien oplevering van de diensten en/of levering van de goederen niet tijdig geschiedt, dient COMPANY formeel schriftelijk in gebreke te worden gesteld binnen een termijn van 5 werkdagen en een redelijk aanvullende termijn (in verhouding tot de oorspronkelijke levertermijn) te worden gegund om haar verplichting alsnog na te komen.
Indien de termijn voor uitstel wordt overschreden heeft de tegenpartij het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen diensten zijn verleend of goederen zijn geleverd.
COMPANY is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van niet tijdige levering van goederen of uitvoering van diensten.
COMPANY heeft het recht de verkochte goederen in deellevering te leveren. Indien de goederen in deelleveringen worden geleverd, heeft COMPANY het recht tegenpartij afzonderlijk te factureren voor de deelleveringen en heeft tegenpartij de verplichting de facturen te voldoen alsof sprake is van afzonderlijke overeenkomsten.
COMPANY heeft het recht 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid, of in geval van op specificatie vervaardigde producten 20% meer of minder te leveren en conform die hoeveelheid te factureren. De kleur van de goederen kan binnen redelijke mate variëren. Tegenpartij is verplicht de goederen af te nemen en, indien is overeengekomen dat COMPANY tevens werkzaamheden zal verrichten, COMPANY daartoe alle gelegenheid te geven en medewerking te verlenen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient tegenpartij de goederen zo snel mogelijk bij COMPANY af te nemen of te doen afnemen indien COMPANY tegenpartij in kennis stelt dat de goederen gereed zijn voor afname. Indien tegenpartij de goederen niet terstond afneemt of nalatig is bij het verstrekken van de noodzakelijke gegevens of aanwijzingen voor levering, ongeacht de reden daarvoor, zullen de goederen voor risico van tegenpartij worden opgeslagen. Tegenpartij dient COMPANY in dit geval alle bijkomende leverings-, opslag- en verzekeringskosten en andere gemaakte kosten, alsmede alle eventueel geleden schade wegens een dergelijke nalatigheid of weigering te vergoeden.

VERPAKKINGEN IN BRUIKLEEN
Alle retourneerbare verpakkingen, kisten, pallets, haspels en andere containers en emballage ten behoeve van de goederen blijven eigendom van COMPANY en dienen voor rekening van tegenpartij te worden geretourneerd. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zal COMPANY de tegenpartij de ten tijde van de levering geldende prijs van de emballage in rekening brengen indien deze niet binnen drie maanden na verzending aan tegenpartij aan COMPANY is geretourneerd.

HASPELS MET EEN HUURREGELING
De volgende regeling is van toepassing indien goederen geleverd worden met haspels met een huurprijs, bijvoorbeeld de metalen haspels bij een levering van kunststofbuizen. De forfaitaire maandelijkse huurprijs voor de verpakking wordt vermeld op de orderbevestiging en wordt steeds berekend per volle maand, ook voor de reeds begonnen maand waarin de haspel leeg gemeld wordt.
Haspels dienen leeg gemeld te worden aan COMPANY onder vermelding van het haspelnummer, het haspeltype, de naam van de haspelfabrikant, de contactpersoon en telefoonnummer van de tegenpartij en de locatie waar de haspels zich bevinden. Voordat de haspels opgehaald worden, moeten restanten buis van de haspels verwijderd zijn. COMPANY zal zorgdragen dat de haspels binnen redelijke termijn na melding worden opgehaald. De tegenpartij is verantwoordelijk voor het laden van de lege haspels.
Indien schade aan de haspel wordt vastgesteld, zal de reparatiekost aan de tegenpartij aangerekend worden. De kostprijs van herstelling is afhankelijk van de schade en het type haspel. Indien de haspel onherstelbaar beschadigd is of niet binnen de 27 maanden na levering wordt terug gemeld, wordt de volledige waarde aan de tegenpartij gefactureerd.

RECLAMATIE VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
Bij ontvangst van de goederen en/of diensten door COMPANY dient tegenpartij de goederen en diensten onmiddellijk bij de levering te controleren op gebreken en onvolkomenheden en zich ervan te verzekeren dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zullen worden gebruikt en dat het resultaat van de diensten overeenstemt met het in de desbetreffende overeenkomst vermelde doel. Ingeval tegenpartij de goederen op welke wijze dan ook installeert voordat de bovengenoemde controles zijn uitgevoerd, geschiedt dit voor Tegenpartij op eigen risico.
Zichtbare gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na de datum van ontvangst van de goederen op de vestiging of het bouwterrein van tegenpartij of de datum van oplevering van diensten schriftelijk aan COMPANY te worden meegedeeld. Gebreken die bij ontvangst onzichtbaar zijn, met inbegrip van gebreken die door middel van de voornoemde controles aantoonbaar of redelijkerwijze aannemelijk zijn voordat de goederen worden geïnstalleerd, dienen binnen twee (2) werkdagen na vaststelling daarvan, of binnen twee (2) werkdagen nadat tegenpartij deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken, aan COMPANY te worden meegedeeld. Voor zover COMPANY tekeningen of berekeningen heeft vervaardigd voor tegenpartij dient tegenpartij dergelijke tekeningen of berekeningen zorgvuldig te controleren op onnauwkeurigheden. Na goedkeuring van dergelijke tekeningen en/of berekeningen door tegenpartij, is COMPANY niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enige onnauwkeurigheid in de tekening of berekeningen.
Indien tegenpartij de tekening of berekening niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst heeft afgekeurd, wordt geacht deze te hebben goedgekeurd. Indien een klacht terecht is, dient COMPANY slechts de onvolkomen diensten opnieuw uit te voeren of de defecte goederen te herstellen of te vervangen. Indien COMPANY alsdan van mening is dat niet van haar kan worden gevergd dat zij dergelijke diensten opnieuw uitvoert of de goederen vervangt of herstelt, of indien hernieuwde
uitvoering van de diensten of vervanging of herstel van de goederen onmogelijk is, zal COMPANY de ontvangen prijs voor de desbetreffende diensten of goederen aan tegenpartij crediteren. COMPANY is nimmer verplicht tot herstel of vervanging indien schade het gevolg is van normale slijtage of van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan tegenpartij. Ook indien tegenpartij tijdig reclameert blijft hij verplicht tot betaling en ontvangst van alle geplaatste orders. Het is tegenpartij niet toegestaan een of meer van zijn verplichtingen jegens COMPANY op te schorten.
Retournering van producten aan COMPANY vereist haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring en instructies. Het recht op reclamatie uit welke hoofde dan ook vervalt bij het eerste van de volgende tijdstippen: bij niet tijdige melding van het gebrek of schade, of een jaar na levering, tenzij een ander termijn is overeengekomen.

RECLAMATIE VAN FACTUREN
De tegenpartij dient de van COMPANY ontvangen facturen na te kijken na ontvangst. Indien de tegenpartij het oneens is met de op de factuur vermelde elementen, dient de tegenpartij binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de factuur, deze schriftelijk reclameren bij COMPANY. Bij gebreke van een dergelijke reclamatie, kan de tegenpartij zich er niet meer op beroepen dat de factuur onjuist is.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van alle aan tegenpartij geleverde of te leveren goederen berust bij COMPANY totdat COMPANY volledige betaling heeft ontvangen van de koopprijs voor de goederen, van de vergoeding voor verrichtte werkzaamheden ten behoeve van enige koopovereenkomst met tegenpartij en van andere kosten of schade die het gevolg is van schending van een dergelijke koopovereenkomst door tegenpartij. Zolang de eigendom van de goederen bij COMPANY berust, dient tegenpartij de goederen van COMPANY gescheiden van andere goederen en op zodanige wijze op te slaan dat ten alle tijde duidelijk blijkt dat de eigendom van de goederen bij COMPANY berust. Alle door COMPANY voor het terugnemen van de goederen gemaakte kosten zijn voor rekening van tegenpartij. Zolang de eigendom van de goederen bij COMPANY berust, heeft tegenpartij die de goederen in zijn bezit heeft het recht in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten in de goederen te handelen en deze daadwerkelijk te leveren. Echter op COMPANY eerste verzoek daartoe dient tegenpartij namens COMPANY een stil pandrecht te vestigen op de te ontvangen opbrengst uit de verkoop van dergelijke goederen. Tegenpartij dient goederen waarvan de eigendom bij COMPANY berust te verzekeren tegen alle gewoonlijk verzekerde risico's. Tegenpartij dient COMPANY als verzekerde of medeverzekerde te vermelden. Indien het eigendom niet langer bij COMPANY berust, door zaakvorming of anderszins, dient tegenpartij vooraf namens COMPANY een stil pandrecht te vestigen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van alle begrotingen, programmatuur, tekeningen, specificaties en andere informatie (in de breedste zin des woords) die door of namens COMPANY worden geleverd blijven bij COMPANY berusten. Het is tegenpartij niet toegestaan dergelijke begrotingen, programmatuur, tekeningen, specificaties en andere informatie en kennis van COMPANY te verveelvoudigen. Tegenpartij dient de van COMPANY ontvangen kennis en informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en dergelijke informatie en kennis niet zonder COMPANY schriftelijke toestemming aan derden bekend te maken noch voor andere doeleinden te gebruiken dan uitdrukkelijk is vermeld in of voortvloeit uit de desbetreffende overeenkomst. Het is tegenpartij niet toegestaan tekeningen, programmatuur, prototypes, mallen, gereedschappen, enz. welke al of niet in samenwerking met tegenpartij of op haar kosten zijn vervaardigd, noch de daarmee vervaardigde goederen te verveelvoudigen of te gebruiken op een andere wijze dan uitdrukkelijk in de desbetreffende overeenkomst is vermeld, tenzij COMPANY hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Mallen, gereedschappen, enz. blijven de eigendom van COMPANY, zelfs indien tegenpartij opdracht heeft gegeven voor hun vervaardiging of de kosten voor zijn rekening komen. Indien de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geeft of kan geven tot intellectuele eigendomsrechten, blijven dergelijke rechten bij COMPANY berusten en zullen voor zover nodig aan COMPANY worden overgedragen. Tegenpartij dient in geen geval te trachten dergelijke rechten te deponeren of anderszins te verwerven. Tegenpartij dient COMPANY schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, de levering of het gebruik van een goed of aangenomen werk overeenkomstig de specificaties van tegenpartij. De voornoemde schadeloosstelling is tevens van toepassing indien COMPANY op aanwijzing van tegenpartij wijzigingen in een bestaand goed of werk dient aan te brengen. Verstrekte informatie (waaronder kennis) in verband met de verleende diensten en geleverde goederen en het onderhoud daarvan zijn en blijven eigendom van COMPANY, uitgezonderd indien zij dienen als gebruiksaanwijzing of voor reclamedoeleinden of van rechtswege deel gaan vormen van het publieke domein; zij mogen niet zonder COMPANY voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt, verveelvoudigd, overgedragen of bekendgemaakt. Tegenpartij dient in het bijzonder vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot informatie (waaronder kennis) die tijdens of in verband met de overeenkomst door COMPANY is bekendgemaakt en mag dergelijke informatie niet onthullen, openbaar maken of gebruiken voor het verlenen van diensten aan derden, tenzij COMPANY hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

AANSPRAKELIJKHEID
COMPANY aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming met betrekking tot een of meer van haar verplichtingen of onrechtmatige daad is beperkt tot de in artikel 'reclamatie' vermelde verplichtingen. COMPANY is niet aansprakelijk voor gevolgschade met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens niet tijdige levering, schade aan andere goederen van tegenpartij of een derde, schade wegens het onjuist of ongeoorloofd gebruik van de diensten of goederen door tegenpartij, omzetverlies, winstderving of schade door onwerkzaamheid van de apparatuur, noch voor schade wegens onjuiste en/of onvolledige informatie van tegenpartij. De in deze algemene voorwaarden voor dienstverlening en verkoop opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatigheid van COMPANY of haar bestuurders. Ingeval COMPANY werkzaamheden (tevens) toezicht omvatten, zijn de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. COMPANY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij het houden van toezicht of nalatigheid of omissie van de toezichthouder. Elke vordering tot schadevergoeding wegens tekortkoming in de diensten of voor het herstel of de vervanging van de goederen en/of de levering van ontbrekende onderdelen, ongeacht de basis daarvoor, alsmede elk recht tot ontbinding van de overeenkomst zal vervallen bij het eerste van de volgende tijdstippen: bij niet tijdige melding van het defect of de schade of een (1) jaar na de levering of verlening van diensten, tenzij een ander termijn is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en de desbetreffende overeenkomst tevens betrekking heeft op het installeren van goederen of het verrichten van werkzaamheden, dient tegenpartij voor zijn rekening een Construction All Risk verzekering af te sluiten voor de duur van de verrichte (installatie) werkzaamheden en, voor zover een onderhoudsperiode is overeengekomen, voor de duur van de onderhoudsperiode. De polis dient te vermelden dat de verzekeraar geen verhaal kan uitoefenen op COMPANY. Tegenpartij dient COMPANY schadeloos te stellen tegen vorderingen van derden, indien en voor zover deze het gevolg zijn van of verband houden met van tegenpartij afkomstige orders, data, goederen of aanwijzingen.

BETALING
Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, dit is binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen (overeenkomstig EEG-richtlijn 2000/35/EC). COMPANY kan een betaling voorafgaand aan de levering vragen. De betaling dient te gebeuren in de overeengekomen munteenheid en dient te worden overgemaakt op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer.
De datum van betaling is de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van COMPANY, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen de partijen is afgeweken. Het is tegenpartij niet toegestaan betaling niet achterwege te laten of te verrekenen wegens (vermeende) tegenvorderingen van tegenpartij.
Indien de voor betaling bestemde periode wordt overschreden, is de desbetreffende partij zonder een betalingsherinnering in gebreke. Indien vervaldata worden overschreden kan COMPANY over het openstaande bedrag rente in rekening brengen ter hoogte van 12% procent per jaar, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 75 Euro, eventueel verhoogd met bijkomende incassokosten.
De niet betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet betaling van een factuur behoudt COMPANY zich tevens het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Bij een eerste bestelling kan een vooruitbetaling gevraagd worden. Hiervoor wordt een pro forma factuur opgemaakt. Wanneer deze is voldaan, worden de producten verzonden. Met 'overeengekomen munteenheid' wordt Euro bedoeld.

OVERMACHT
COMPANY is niet aansprakelijk voor door tegenpartij geleden schade door een tekortkoming wegens een voorval dat niet aan COMPANY kan worden toegeschreven op grond van COMPANY fout, de wet, een overeenkomst of de algemeen geldende opinie ('overmacht'). Indien de periode waarin COMPANY haar verplichtingen niet kan uitvoeren langer duurt of zal duren dan twee maanden, heeft elk der partijen het recht overeenkomst buiten rechte te beëindigen zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding aan de wederpartij. Indien COMPANY een deel van de werkzaamheden heeft uitgevoerd wanneer een situatie van overmacht ontstaat of slechts een deel van haar verplichtingen kan uitvoeren, heeft zij het recht tegenpartij afzonderlijk te factureren voor de gedeeltelijke nakoming en is tegenpartij gehouden tot het betalen van een dergelijke factuur alsof sprake was van een afzonderlijke overeenkomst. Overmacht als bedoeld in dit artikel omvat: stakingen, exportbeperkingen of-verboden, gebrek aan grondstoffen, vertragingen in levering door leveranciers, oorlogen, burgeroorlogen, opstanden, branden, overstromingen, arbeidsgeschillen, epidemieën, overheidsmaatregelen en/of soortgelijke maatregelen, vrachtembargo's, niet beschikbaarheid van de vereiste vergunningen, licenties en/of toestemmingen, niet-nakoming of overmacht van leveranciers of onderaannemers, transportproblemen of andere oorzaken die redelijkerwijze buiten de invloed van COMPANY liggen. Dergelijke omstandigheden vormen overmacht voor zowel COMPANY als haar leveranciers.

NIET-NAKOMING
COMPANY heeft het recht (verdere) nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht afzonderlijke of bijkomende schadevergoeding te vorderen indien beslag wordt gelegd op goederen van tegenpartij of tegenpartij surseance van betaling wordt verleend dan wel in staat van faillissement wordt verklaard alsmede indien tegenpartij een of meer van zijn verplichtingen jegens COMPANY niet nakomt of COMPANY vreest dat tegenpartij niet in staat is of zal zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst, en tegenpartij niet binnen de door COMPANY aangegeven periode afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien zich een van de in dit artikel genoemde voorvallen voordoet, zullen alle vorderingen van COMPANY jegens tegenpartij uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar worden.

PERSOONSGEGEVENS EN GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)
De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van COMPANY. Deze kunnen geraadpleegd worden via de website www.cynerpro.be. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. COMPANY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan COMPANY werden doorgegeven.

OVERIGE BEPALINGEN
Tenzij anders is overeengekomen wordt elke overeenkomst voor een specifieke en gespecificeerde opdracht aangegaan. Elke levering en elke dienstverlening zal als een afzonderlijke transactie worden beschouwd en een niet-nakoming met betrekking tot een levering of dienst zal geen afbreuk doen aan de desbetreffende overeenkomst ten aanzien van de overige leveringen of diensten. Noch enige niet-nakoming of vertraging in de levering van de enige termijn, noch enig gebrek in de inhoud daarvan verleent tegenpartij het recht de desbetreffende overeenkomst met betrekking tot de overige termijnen als ontbonden te beschouwen. COMPANY kan de overeenkomst of een deel daarvan tussentijds opzeggen op grond van gewichtige redenen, een en ander uitsluitend door haar te bepalen. Tegenpartij is in een dergelijk geval verplicht: (i) te betalen voor het werkelijk verrichte werk in geval van periodieke betaling; (ii) te betalen voor een proportioneel deel van de overeengekomen vergoeding, met inachtneming van de reeds verstreken termijn van de overeenkomst en het uitgevoerde werk in geval van een vaste contractuele som. COMPANY is niet verplicht schade te vergoeden die tegenpartij als gevolg hiervan zou kunnen lijden. Met "werkdagen" wordt in deze voorwaarden werkdagen bij COMPANY bedoeld.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij COMPANY partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
De Rechtbanken van koophandel van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. COMPANY behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.

*******************************************************************************************

Conditions générales de vente
du 01/01/2020

DÉFINITIONS
Cynerpro NV/SA, ci-après dénommée COMPANY.
Haverheidelaan 13A, 9140 Temse
TVA: BE 0459.364.482
Tel: +32 (0)3 253.23.50 - info@cynerpro.be - www.cynerpro.be
L'acheteur des biens et/ou services est ci-après dénommé « la contrepartie ».

CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à tout appel d'offres, offre, accord et contrat conclu entre COMPANY (et ses filiales éventuelles) et la contrepartie pour la fourniture de services et/ou biens.
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent également aux contrats avec COMPANY dont l'exécution exige la participation de tiers.

APPLICABILITÉ
Les parties peuvent déroger aux présentes conditions générales de vente uniquement dans le cas où cela a été convenu expressément et par écrit entre les deux parties.
Les accords verbaux ne sont pas contraignants pour une quelconque partie, sauf si cela a été confirmé par écrit par les deux parties.
Les parties excluent expressément l'applicabilité de toute adjonction ou modification aux présentes de la part du client ou de tiers.

MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
COMPANY est habilitée à modifier ou compléter les présentes conditions générales à tout moment.

OFFRES
Toutes les offres émises d'une façon ou d'une autre par COMPANY sont sans engagement, sauf indication contraire explicite.
Le client peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l'offre et sauf disposition contraire, accepter l'offre aux conditions prévues. Au terme de cette période, COMPANY n'est plus tenue de fournir les services/biens aux conditions prévues.
COMPANY a le droit de retirer une offre dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l'acceptation de l'offre.
COMPANY a en tout temps le droit de modifier son offre de services et de biens, de changer les spécifications et instructions d'emploi à des fins d'amélioration ou en vue de se conformer aux normes et règles publiques en application.
Les illustrations, catalogues, informations imprimées, couleurs, dessins, dimensions, relevés de poids et de mesures, etc. fournis par COMPANY sont destinés exclusivement à donner une idée générale des biens auxquels ils se rapportent ; ils ne sont qu'une approximation et ne sont pas contraignants.

CONCLUSION ET DURÉE DU CONTRAT
Le contrat est conclu par l'acceptation dans les délais impartis de l'offre de COMPANY par la contrepartie ou par la soumission auprès de COMPANY d'un bon de commande valable par la contrepartie.
Le contrat est conclu entre les parties pour une durée indéterminée.

PRIX
Les services et biens seront facturés de la manière convenue. Dans le cas où COMPANY a convenu de prester les services sur la base d'un prix fixe, elle a le droit de facturer tout service supplémentaire si les services prestés dépassent les services convenus.
Dans le cas où COMPANY émet une offre concernant des heures à consacrer à la prestation de services, l'offre sera réputée n'être qu'une estimation. COMPANY pourra facturer des heures supplémentaires.
Les prix des biens livrés sont basés sur la livraison départ usine (ex Works Incoterms 2000), sauf accord écrit contraire.
Les prix indiqués par COMPANY sont toujours hors TVA.
Pour les commandes inférieures à 250,00 euros (hors TVA), 20,00 euros sont facturés au titre de frais administratifs.

MODIFICATIONS DU CONTRAT
Dans le cas où, après avoir conclu le contrat, il ressort qu'aux fins de son exécution les parties doivent modifier ou compléter son contenu, les parties procèderont aux modifications requises du contrat à temps et de commun accord.
Si des circonstances se produisent après la date de conclusion de l'accord qui donnent lieu à une modification du prix des services et/ou biens fournis, y compris mais sans s'y limiter un changement de prix des matières premières, une augmentation des salaires, une modification des instances légalement responsables des charges, impôts et taxes et/ou droits se rapportant aux biens et/ou services à fournir, COMPANY aura le droit d'ajuster les prix. Les prix indiqués sont valables uniquement pour les quantités énoncées, emballage non compris.

LIVRAISON
Les délais pour la prestation de services ou la livraison de biens ne sont pas impératifs. Le délai spécifié pour les (la livraison des) services à prester, l'expédition des biens et/ou l'achèvement des services d'installation doit être considéré uniquement comme une estimation.
Sauf accord contraire par écrit, la livraison des biens advient conformément à l'incoterm EX WORKS.
Moyennant compensation, les biens peuvent être transportés, à la demande et aux risques de la contrepartie, vers une destination indiquée par la contrepartie (livraison CPT, Incoterms 2000). Le risque de perte ou d'endommagement passe de COMPANY à la contrepartie au moment où le transporteur de l'acheteur reçoit les biens.
Si les biens vendus doivent également être installés par COMPANY ou en son nom, le risque de l'installation ainsi que des biens non encore installés passe à la contrepartie dès leur arrivée sur le site ou le chantier de celle-ci, sauf si un transfert antérieur du risque a été convenu.

RETARD DE LIVRAISON
Si l'achèvement des services et/ou la livraison des biens ne se produisent pas à temps, COMPANY doit être formellement mise en demeure par écrit dans un délai de 5 jours ouvrables et se voir octroyer un délai complémentaire raisonnable (eu égard du délai de livraison initial) pour être en mesure de s'acquitter de ses obligations.
Si ce délai complémentaire est dépassé, la contrepartie a le droit de résilier le contrat pour autant qu'aucun service n'ait encore été presté ou qu'aucun bien n'ait encore été livré.
COMPANY ne saura être tenue responsable du dommage résultant du retard dans la livraison de biens ou la prestation de services.
COMPANY a le droit de livrer les biens vendus en parties. Le cas échéant, COMPANY a le droit de facturer séparément la contrepartie pour les livraisons partielles et la contrepartie a l'obligation de payer les factures comme s'il s'agissait de contrats distincts.
COMPANY a le droit de livrer 10 % de plus ou de moins que la quantité commandée ou 20 % en cas de produits fabriqués de façon spécifique, et de facturer en fonction de ces quantités. La couleur des biens peut varier dans une mesure raisonnable. La contrepartie est tenue de retirer les biens et, dans le cas où il est convenu que COMPANY effectuera également des travaux, de donner à COMPANY toutes les possibilités de les réaliser et de coopérer à cette fin.
Sauf accord écrit contraire, la contrepartie est tenue d'enlever ou de faire enlever immédiatement les biens chez COMPANY dès que COMPANY informe la contrepartie que les biens sont prêts à être enlevés. Dans le cas où la contrepartie n'enlève pas immédiatement les biens ou omet de fournir les données ou instructions nécessaires pour la livraison, pour quelque raison que ce soit, les biens seront entreposés au risque de la contrepartie. Dans ce cas, la contrepartie sera tenue d'indemniser COMPANY pour tous les frais supplémentaires de livraison, de stockage et d'assurance et autres frais encourus, ainsi que pour tous les dommages subis en raison de cette omission ou de ce refus d'enlever les biens.

PRÊT D'EMBALLAGES
Tous les emballages, caisses, palettes, bobines et autres conteneurs et emballages utilisés pour les biens et susceptibles d'être retournés restent la propriété de COMPANY et doivent lui être retournés aux frais de la contrepartie. Sauf accord écrit contraire, COMPANY facturera à la contrepartie le prix de l'emballage en vigueur au moment de la livraison si celui-ci n'est pas retourné à COMPANY par la contrepartie dans les trois mois suivant l'expédition à la contrepartie.

LOCATION DE BOBINES
Le règlement suivant s'applique dans le cas où les biens sont livrés avec des bobines avec un prix de location, comme par exemple les bobines en métal livrées avec des tuyaux en plastique. Le prix de location mensuel forfaitaire pour l'emballage figure sur la confirmation de commande et est toujours facturé par mois entier, y compris pour le mois au cours duquel la bobine est indiquée comme vide.
Les bobines doivent être indiquées comme étant vides à COMPANY avec mention du numéro de bobine, du type de bobine, du nom du fabricant, de la personne de contact et du numéro de téléphone de la contrepartie et du lieu où se trouvent les bobines. Avant que les bobines ne soient enlevées, le reste de tuyaux sur les bobines doit avoir été retiré. COMPANY veillera à ce que les bobines soient reprises dans un délai raisonnable à compter de la notification. La contrepartie est responsable du chargement des bobines vides.
Dans le cas où des dommages sont constatés sur la bobine, le coût de réparation sera facturé à la contrepartie. Le coût de la réparation dépend du dommage et du type de bobine. Dans le cas où la bobine est irréparable ou n'est pas retournée dans les 27 mois suivant la livraison, la valeur intégrale de la bobine sera facturée à la contrepartie.

RÉCLAMATION DES BIENS ET SERVICES
Lors de la réception des biens et/ou services par COMPANY, la contrepartie est tenue, dès la livraison, de vérifier si les biens et les services présentent des défauts et des imperfections, de s'assurer que les biens livrés sont adaptés au but pour lequel ils seront utilisés et que le résultat des services correspond au but indiqué dans le contrat s'y rapportant. Dans le cas où la contrepartie installe les biens de quelque manière que ce soit avant d'effectuer les vérifications précitées, elle le fait à ses propres risques.
Les défauts visibles doivent être communiqués par écrit à COMPANY dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception des biens sur le site ou le chantier de la contrepartie ou la prestation de services. Les défauts invisibles à la réception, y compris les défauts qui, par le biais des vérifications précitées, sont manifestes ou raisonnablement plausibles avant que les biens ne soient installés, doivent être communiqués à COMPANY dans les deux (2) jours ouvrables suivant leur constatation ou dans les deux (2) jours ouvrables suivant le moment où la contrepartie aurait pu raisonnablement les découvrir. Dans la mesure où COMPANY a réalisé des dessins et calculs pour la contrepartie, la contrepartie est tenue d'en vérifier soigneusement les inexactitudes. Une fois ces dessins et/ou calculs approuvés par la contrepartie, COMPANY n'est plus responsable d'aucun dommage dû à une inexactitude dans un dessin ou dans un calcul.
Si la contrepartie n'a pas rejeté le dessin ou le calcul dans les sept (7) jours suivant leur réception, elle sera réputée les avoir approuvés. Dans le cas où une plainte est justifiée, COMPANY est uniquement tenue d'exécuter à nouveau les services imparfaits, de réparer les biens défectueux ou de les remplacer. Dans le cas où COMPANY estime alors qu'on ne peut pas exiger d'elle qu'elle
exécute à nouveau ces services ou qu'elle répare ou remplace les biens, ou si la nouvelle exécution des services ou le remplacement ou la réparation des biens est impossible, COMPANY créditera la contrepartie le prix reçu pour ces services ou ces biens. COMPANY n'est jamais obligée de réparer ou remplacer un bien si le dommage est dû à l'usure normale ou à des circonstances imputables à la contrepartie. Même si la contrepartie réclame à temps, elle reste tenue de payer et de réceptionner toutes les commandes passées. La contrepartie n'est pas autorisée à suspendre une ou plusieurs obligations envers COMPANY.
Le renvoi des produits à COMPANY requiert son approbation et ses instructions écrites préalables. Le droit de réclamer pour quelque motif que ce soit cesse à la première des échéances suivantes : en cas de notification tardive d'un défaut ou d'un dommage, ou un an après la livraison, sauf si un délai différent a été convenu.

RÉCLAMATION DE FACTURES
La contrepartie est tenue d'examiner les factures reçues de COMPANY après réception. Dans le cas où la contrepartie exprime son désaccord concernant les éléments mentionnés sur la facture, la contrepartie doit introduire une réclamation par écrit auprès de COMPANY dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception de la facture. En l'absence d'une telle réclamation, la contrepartie ne pourra plus invoquer l'inexactitude de la facture.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
La propriété de tous les biens livrés ou à livrer à la contrepartie reste entre les mains de COMPANY jusqu'à ce que COMPANY ait reçu le paiement intégral du prix de vente des biens, de la rémunération pour les travaux effectués dans le cadre d'un contrat d'achat avec la contrepartie et des autres frais ou dommages liés à la violation d'un tel contrat d'achat par la contrepartie. Aussi longtemps que la propriété des biens reste entre les mains de COMPANY, la contrepartie est tenue d'entreposer les biens de COMPANY séparément des autres biens et de manière telle qu'en tout temps il puisse apparaître clairement que COMPANY reste propriétaire de ces biens. Tous les frais engagés par COMPANY pour la reprise des biens sont à la charge de la contrepartie. Aussi longtemps que la propriété des biens reste entre les mains de COMPANY, la contrepartie ayant les biens en sa possession a le droit, dans le cadre des activités normales de son entreprise, de négocier et effectivement livrer ces biens. Néanmoins, à, la première demande de COMPANY, la contrepartie est tenue de constituer au nom de COMPANY un droit de gage tacite sur la recette à obtenir de la vente de ces biens. La contrepartie doit assurer les biens dont COMPANY reste propriétaire contre tous les risques normalement garantis. La contrepartie doit mentionner COMPANY en tant qu'assurée ou co-assurée. Dans le cas où la propriété ne relève plus de COMPANY, en raison d'une acquisition ou pour toute autre raison, la contrepartie est tenue de constituer préalablement un droit de gage tacite au nom de COMPANY.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle et les droits d'auteur sur tout logiciel, dessin, toute estimation, spécification et autre information (au sens le plus large) octroyés par ou au nom de COMPANY continuent d'appartenir à COMPANY. La contrepartie n'est pas autorisée à copier lesdits logiciels, dessins, estimations, spécifications et autres informations et connaissances de COMPANY. La contrepartie est tenue de traiter les informations et autres connaissances acquises de COMPANY de manière strictement confidentielle et de ne pas divulguer lesdites informations et connaissances à des tiers sans l'autorisation écrite de COMPANY, ni de les utiliser à des fins autres que celles visées expressément aux présentes ou qui en découlent. La contrepartie n'est pas autorisée à reproduire ou utiliser les dessins, logiciels, prototypes, moules, outils, etc., réalisés en collaboration ou non avec la contrepartie ou à ses frais, ni les biens fabriqués par le biais de ceux-ci, d'une manière autre que celle expressément mentionnée dans le contrat en question, sauf accord écrit préalable de COMPANY. Les moules, outils, etc. restent la propriété de COMPANY, même si la contrepartie a commandé leur fabrication ou si les frais sont à sa charge. Dans le cas où l'exécution du contrat donne ou peut donner lieu à des droits de propriété intellectuelle, lesdits droits continuent de relever de COMPANY et seront, dans la mesure du nécessaire, transférés à COMPANY. La contrepartie ne peut en aucun cas essayer de déposer ou d'acquérir ces droits d'une quelconque manière. La contrepartie devra dédommager COMPANY pour toutes les réclamations de tiers découlant d'une violation de droit de propriété intellectuelle se rapportant à la fabrication, la livraison ou l'utilisation d'un bien ou d'un travail réceptionné conformément aux spécifications de la contrepartie. Ce dédommagement s'applique également si COMPANY, sur les indications de la contrepartie, doit apporter des modifications à un bien ou travail existant. Les informations fournies (y compris les connaissances) en rapport avec les services fournis et les biens livrés et leur entretien sont et restent la propriété de COMPANY, sauf si elles servent de mode d'emploi, répondent à des fins publicitaires ou font de plein droit partie du domaine public ; elles ne peuvent pas être utilisées, reproduites, transmises ou divulguées sans l'accord écrit préalable de COMPANY. En particulier, la contrepartie doit respecter le caractère confidentiel des informations (y compris les connaissances) qui sont communiquées par COMPANY pendant ou dans le cadre du contrat, et elle ne pourra divulguer, publier ou utiliser lesdites informations en vue de prester des services à des tiers, sauf accord écrit préalable de COMPANY.

RESPONSABILITÉ
La responsabilité de COMPANY pour une inexécution imputable ayant trait à une ou plusieurs de ses obligations ou à un acte illicite est limitée aux obligations visées à l'article « Réclamation ». COMPANY n'est pas responsable de dommage indirects, y compris de manière non limitative du dommage dû au retard dans la livraison, du dommage causé à d'autres biens de la contrepartie ou d'un tiers, du dommage dû à une utilisation erronée ou non autorisée des services ou des biens par la contrepartie, de la perte de chiffre d'affaires, de tout manque à gagner ou de tout dommage dû à l'inefficacité de l'appareil, ni de tout dommage dû au caractère inexact et/ou incomplet des informations fournies à la contrepartie. Les limitations de responsabilité figurant dans les présentes conditions générales de prestations de services et de vente ne s'appliquent pas si le dommage est causé intentionnellement ou s'il résulte d'une négligence grave de COMPANY ou de ses dirigeants. Dans le cas où les activités de COMPANY comprennent (également) le contrôle, les dispositions des présentes conditions générales de vente s'appliquent, sauf accord écrit contraire. COMPANY décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une inexécution imputable lors d'un contrôle ou de tout retard ou toute omission du contrôleur. Toute demande de dédommagement pour manquement dans les services ou pour la réparation ou le remplacement de biens et/ou la livraison de parties manquantes, quel qu'en soit le fondement, ainsi que tout droit de résiliation du contrat expire à la première des échéances suivantes : en cas de notification tardive du défaut ou du dommage ou un (1) an après la livraison ou la prestation des services, sauf accord sur une autre échéance. Sauf accord écrit contraire, et à condition que le contrat concerné porte également sur l'installation de biens ou la prestation d'activités, la contrepartie est tenue de conclure pour son propre compte une assurance construction-tous risques pour la durée des activités d'installation et, si une période d'entretien a été convenue, pour la durée de cette période d'entretien. La police doit stipuler que l'assureur ne peut exercer aucun recours contre COMPANY. La contrepartie est tenue de dédommager COMPANY pour toutes réclamations de la part de tiers, pour autant que celles-ci soient le résultat de ou soient en rapport avec des commandes, données, biens ou indications de la contrepartie.

PAIEMENT
Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, toutes les factures doivent être payées dans les 30 jours suivant la date de la facture (directive CEE 2000/35/CE). COMPANY peut demander un paiement avant la livraison. Le paiement doit advenir dans la devise convenue et être transféré sur le numéro de compte bancaire indiqué sur la facture.
La date de paiement est celle à laquelle le montant dû est enregistré sur le compte bancaire de COMPANY, sauf si les parties en ont convenu autrement expressément et par écrit au préalable. Il n'est pas permis à la contrepartie d'omettre d'effectuer le paiement ou de ne pas l'effectuer en raison de demandes reconventionnelles (supposées) de la contrepartie.
Si le délai imparti pour le paiement est dépassé, la partie concernée se trouve en défaut sans besoin de rappel de paiement. Si les dates d'échéance sont dépassées, COMPANY peut facturer des intérêts à un taux annuel de 12 % sur le solde restant dû, majoré d'un dédommagement forfaitaire égal à 10 % de la créance, avec un minimum de 75 euros, éventuellement majoré des frais de perception supplémentaires.
Le non-paiement à la date d'échéance d'une facture rend le solde de toutes les autres factures, mêmes celles non échues, immédiatement exigibles de plein droit. En cas de non-paiement d'une facture, COMPANY se réserve le droit d'interrompre toute livraison ultérieure et de considérer le contrat comme résilié de plein droit et sans mise en demeure préalable, dans sa totalité ou pour la partie non encore exécutée. Un paiement anticipé pourra être demandé pour une première commande. Une facture pro forma sera créée à cet effet. Les produits seront envoyés une fois celle-ci honorée. On entend par « devise convenue » l'euro.

FORCE MAJEURE
COMPANY n'est pas responsable d'un dommage subi par la contrepartie en raison d'un défaut dû à un incident qui ne peut pas être imputé à COMPANY en vertu d'une faute de COMPANY, en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'opinion générale dominante (« force majeure »). Si la période durant laquelle COMPANY n'est pas en mesure d'exécuter ses obligations est supérieure à deux mois ou durera plus de deux mois, chacune des parties a le droit de résilier le contrat unilatéralement sans aucune obligation de payer des dommages et intérêts à l'autre partie. Si COMPANY a exécuté une partie de ses activités au moment où une situation de force majeure survient ou n'est plus en mesure d'effectuer qu'une partie de ses activités, elle a le droit de facturer la contrepartie séparément pour l'exécution partielle et la contrepartie est tenue de payer une telle facture comme s'il s'agissait d'un contrat séparé. La force majeure visée dans le présent article comprend : les grèves, les restrictions ou interdictions d'exporter, le manque de matières premières, les retards dans les livraisons par les fournisseurs, les guerres, les guerres civiles, les insurrections, les incendies, les inondations, les conflits de travail, les épidémies, les actions gouvernementales et/ou mesures similaires, les embargos, l'absence de permis, licences et/ou autorisations requis, le non-respect des engagements ou la force majeure invoquée par les fournisseurs ou sous-traitants, les problèmes de transport ou toutes autres causes qui sont raisonnablement indépendantes de la volonté de COMPANY. De telles circonstances constituent des cas de force majeure tant pour COMPANY que pour ses fournisseurs.

NON-EXÉCUTION
COMPANY a le droit de suspendre (la poursuite de) l'exécution du présent contrat ou de le résilier, sans préjudice de son droit d'exiger une indemnisation séparée ou supplémentaire si les biens de la contrepartie sont saisis, si la contrepartie est banqueroute ou est déclarée en faillite, ou si la contrepartie ne respecte pas une ou plusieurs de ses obligations à l'égard de COMPANY ou si COMPANY craint que la contrepartie ne soit pas ou ne sera pas en mesure de respecter ses obligations découlant du contrat et que la contrepartie ne garantit pas à COMPANY dans le délai imparti par COMPANY la sécurité nécessaire pour l'exécution de ses obligations. Si un des cas énoncés dans le présent article survient, toutes les revendications de COMPANY envers la contrepartie à quelque titre que ce soit seront exigibles immédiatement.

DONNÉES PERSONNELLES ET PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Les données que le client saisit lors du placement des commandes sont régies par les dispositions générales de COMPANY relatives à la protection de la vie privée. Ces dernières peuvent être consultées via le site Internet www.cynerpro.be. Le client est tenu de transmettre correctement ses données, ainsi que toute modification de celles-ci. COMPANY ne saura être tenue responsable pour l'utilisation des données modifiées par le client sans avoir été transmises à COMPANY.

AUTRES DISPOSITIONS
Sauf accord contraire, tout contrat est conclu pour une tâche spécifique et spécifiée. Toute livraison et toute prestation de services sera considérée comme une transaction distincte et la non-exécution d'une livraison ou d'un service ne nuit aucunement audit contrat pour ce qui concerne les livraisons ou services encore à fournir. Ni la non-exécution de la livraison ou le retard dans la livraison par rapport au délai imparti, ni aucun défaut dans le contenu de la livraison n'accorde à la contrepartie le droit de considérer le contrat en question comme rompu par rapport aux autres échéances. COMPANY peut prématurément résilier le contrat ou une partie de celui-ci pour des raisons graves, et en décide seule. Dans un tel cas, la contrepartie est tenue : (i) de payer le travail réellement effectué s'il s'agit d'un paiement périodique ; (ii) de payer une partie proportionnelle de l'indemnité convenue, en tenant compte de la durée du contrat déjà échue et du travail déjà exécuté s'il s'agit d'une somme contractuelle fixe. COMPANY n'est pas tenue d'indemniser la contrepartie pour le dommage que celle-ci aurait subi à cause de cela. Dans les présentes conditions, on entend par « jours ouvrables » les jours ouvrables de COMPANY.

COMPÉTENCE ET DROIT APPLICABLE
Toute relation juridique à laquelle COMPANY est partie est exclusivement régie par le droit belge.
Les tribunaux de commerce d’Anvers sont exclusivement compétents pour connaître des litiges qui en découlent. COMPANY se réserve le droit d'assigner le client devant un autre tribunal compétent.

**************************************************************************************

General Terms and Conditions of Sale
dated 01/01/2020

DEFINITIONS
Cynerpro NV/SA, hereinafter referred to as COMPANY.
Haverheidelaan 13A, 9140 Temse
VAT: BE 0459.364.482
Tel: +32 (0)3 253.23.50 - info@cynerpro.be - www.cynerpro.be
The purchaser of the goods and/or services is further referred to as ‘the other party’.

SCOPE
These General Terms and Conditions apply to all invitations to tender, quotations, contracts and agreements concluded between COMPANY (and any of its subsidiaries) and the other party to the contract for the supply of services and/or goods.
These General Terms and Conditions also apply to agreements with COMPANY which require the involvement of third parties.

APPLICABILITY
The parties may only deviate from these General Terms and Conditions if this has been expressly agreed between the parties in writing.
Unless confirmed in writing by both parties, verbal agreements shall not be binding on either party.
The parties expressly exclude the applicability of additional and/or deviating General Terms and Conditions of the customer or of third parties.

AMENDMENT OF THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS
COMPANY is entitled to amend or supplement these General Terms and Conditions at any time.

QUOTATIONS
All quotations made by COMPANY in any way whatsoever shall be non-binding unless expressly stated to the contrary.
After receiving the quotation, the customer has, unless stipulated otherwise in the quotation, five business days to accept the conditions set out therein. After this period, COMPANY is no longer bound to provide the services/goods in accordance with the stipulated conditions.
COMPANY is entitled to withdraw a quotation within five (5) business days of receiving acceptance of the quotation.
COMPANY is entitled at any time to change its services and to change goods, specifications and instructions for use in order to improve them or to comply with applicable standards and government regulations.
Illustrations, catalogues, printed information, colours, drawings, dimensions, weights and measures, etc. provided by COMPANY are intended only to give a general idea of the goods to which they relate; they are approximations only and are not binding.

CONCLUSION AND DURATION OF THE AGREEMENT
The agreement is concluded by the acceptance of the other party of the quotation received from COMPANY or by the submission of a valid order form to COMPANY by the other party.
The agreement between the parties is entered into for an indefinite period of time.

PRICES
The services and goods will be charged in the agreed manner. If COMPANY has agreed to provide the services on the basis of a fixed price, COMPANY shall be entitled to charge additional work if it has provided more than the agreed services.
If COMPANY submits a quotation for hours to be spent on services to be provided, such quotation is deemed to be an estimate only. COMPANY may charge additional hours.
The prices for delivered goods are based on delivery ex works (ex works Incoterms 2000), unless otherwise agreed in writing.
The prices quoted by COMPANY are always exclusive of VAT.
For orders under EUR 250.00 (ex VAT), EUR 20.00 will be charged for administrative processing.

AMENDMENTS TO THE AGREEMENT
If, after the conclusion of the agreement, the parties deem it necessary to amend or supplement the content of the agreement in order to implement it, the parties shall amend the agreement accordingly in good time and by mutual agreement.
If, after the date of conclusion of the agreement, circumstances arise which give rise to a change in the prices of the services and/or goods, including but not limited to changes in the prices of raw materials, salary increases, changes to government fees, levies and taxes and/or duties on the goods and/or services to be supplied, COMPANY shall have the right to adjust the prices. The prices stated are valid only for the quantities stated and do not include packaging.

DELIVERY
The deadlines for the performance of services or the delivery of goods are not final. The stated period for (delivery) of services to be performed, shipment of goods and/or provision of installation services should only be regarded as an estimate.

Offerte aanvragen

Vraag hier uw offerte aan!
Verklaring over cookies